sobota, 18 lipca 2020

"Geneza Zakonu Maltańskiego"

Joannici wywodzą się ze średniowiecznych zakonów rycerskich, powstałych w czasie wypraw krzyżowych na Bliskim Wschodzie. Jednak w przeciwieństwie do większości bractw Zakon Maltański przetrwał do dzisiaj i jest uznawany za formację państwową i podmiot prawa międzynarodowego

Paschalis, biskup, sługa sług Bożych, do swego czcigodnego syna Gerarda, założyciela i przełożonego bractwa szpitalnego w Jerozolimie, jak i do prawnych jego następców, dopóki takowych będzie posiadał: Twoja pobożna prośba winna spotkać się z przychylnością i zostać spełniona przez wzgląd na Twoją gorliwość, jako że bractwo szpitalne założone przez Ciebie w mieście Jerozolimie, blisko kościoła św. Jana Chrzciciela, ma zapewnione gwarancje Stolicy Apostolskiej i patronat św. Piotra Apostoła. A zatem My, uradowani posługą pobożnego bractwa szpitalnego, przyjmujemy Twoją prośbę z ojcowską przychylnością, zalecając, by owo bractwo,

będące zaiste domem Bożym, pozostało zarówno pod opieką Stolicy Apostolskiej, jak i pod patronatem św. Piotra, na mocy niniejszego dekretu […]”.

Geneza Zakonu Maltańskiego

Wikipedia
Założycielem zakonu szpitalników był bł. Gerard Tonque (1040–1120). Uznaje się go za pierwszego wielkiego mistrza Joannitów

Tymi słowy papież Paschalis II ustanowił bractwo przy szpitalu świętego Jana w Jerozolimie zgromadzeniem zakonnym wyłączonym ze struktur kościelnych, czyli niepodlegającym zwierzchnictwu biskupów.

Paschalis II – Wikipedia, wolna encyklopedia

Bulla ogłoszona w 1113 r. precyzowała dodatkowo, że wszelkie dobra, zobowiązania i posiadłości zakonu po obu stronach morza, w Azji i w Europie, zarówno obecne, jak i przyszłe, zostają mu ostatecznie przyznane na własność. Zapewniała również jego zwierzchnikowi, bratu Gerardowi, prawo do wyznaczania następców w sposób niezależny i autonomiczny, bez udziału jakiejkolwiek innej władzy kościelnej czy świeckiej. Obecnie dokument ten jest przechowywany w Bibliotece Narodowej na Malcie (…)

Tekst został opatrzony parafką ojca świętego i podpisami Ryszarda, biskupa Albano, Landulfa, biskupa Prenestiny, Grzegorza, biskupa Terraciny, Jana, biskupa Meliteny, Romualda, kardynała diakona Świętego Kościoła Rzymskiego, Grzegorza, kardynała prezbitera kościoła św. Chryzogona, oraz Anastazego, kardynała prezbitera kościoła św. Klemensa.

Opublikowanie tej bulli wywołało lawinowy wzrost liczby donacji na rzecz zakonu, który mógł dzięki temu tworzyć nowe hospicja w Ziemi Świętej, wówczas pozbawionej instytucji szpitalnych. Hospicja przyjmowały wszystkich bez różnicy, zarówno pielgrzymów, jak i mieszkańców. Pierwsza wzmianka o szpitalnikach, których znaczenie istotnie wzrosło na przestrzeni wieków, pojawiła się kilka lat wcześniej (…). 

Nie zachował się żaden tekst opisujący dalsze losy założycieli amalfitańskiego kompleksu. Wiadomo jednak, że treść koncesji na jego budowę odpowiadała ówczesnemu położeniu domu Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela, uznawanego przez muzułmanów za jednego z proroków mniejszych, a zatem otoczonego przez nich szacunkiem. Amalfitańczycy zbudowali w tym miejscu kościół pw. św. Marii Łacinników, a następnie klasztor i dwa hospicja – xenodochia, czyli domy dla cudzoziemców, jak mawiano w owych czasach – przeznaczone do przyjmowania pielgrzymów obojga płci, zarówno zdrowych, jak i chorych. Dom dla kobiet nosił wezwanie św. Magdaleny; ten dla mężczyzn najpierw otrzymał wezwanie bł. Jana Eleymona, zwanego również Janem Jałmużnikiem lub Miłosiernym, a następnie św. Jana Chrzciciela, zwanego Prekursorem.

Pieczę nad przytułkami szpitalnymi powierzono osobom świeckim i – jak twierdzą niektórzy autorzy – benedyktynom. Niewątpliwie przez wzgląd na słynne „czarne habity”, które były wyróżnikiem tych braci. Takie twierdzenie nie wydaje się jednak uzasadnione. Jeśli bowiem wziąć pod uwagę hipotezę o istnieniu dwóch szpitali, wysuniętą przez belgijskiego historyka Alaina Bletjensa, który dokładnie zbadał początki zakonu joannitów, wówczas wzmianki o dwóch świętych patronach i dwóch zarządcach wydają się wiarygodne. Bletjens sugeruje, że ok. 1060/61, ze względu na rosnącą liczbę chorych pielgrzymów, mnisi z opactwa św. Marii Łacinników polecili wybudować, poza obrębem domu gościnnego, szpital i kaplicę ku czci bł. Jana Jałmużnika.

Nie byli jednak w stanie zajmować się nimi przez cały czas, powierzyli więc rolę rektora i zarządcy Gerardowi, będącemu osobą świecką. Po 1099 r. Gerard powiększył i przekształcił istniejący szpital, zbudował też kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Nowy kompleks pozwolił Gerardowi na uniezależnienie się od „czarnych mnichów” i założenie bractwa, które kilkanaście lat później zostało uznane za zgromadzenie zakonne. Jak pisał w XII w. kronikarz Jakub z Vitry: „[…] otoczywszy się kilkoma uczciwymi i pobożnymi mężami, przywdział habit zakonny, umieścił na swych szatach biały krzyż, który nosił na wierzchnim okryciu, na piersi, złożył uroczyste ślubowanie i zobowiązał się żyć wedle reguły oraz szlachetnych zasad […]”. 

Błogosławiony założyciel

Brat Gerard, urodzony ok. 1040 r., pochodził z Włoch lub z Francji. Ta ostatnia hipoteza wydaje się bardziej prawdopodobna, choć nie potwierdza jej żaden dowód. Kartuz Hugon, autor kroniki opisującej owe czasy, spisanej ok. 1140 r., wspomina o narodzinach Gerarda w Martigues. Johannes von Hagen, inny kartuz, urodzony w 1415 r., wielki kompilator rękopisów spisywanych od czasów krucjat, również potwierdza francuskie pochodzenie brata Gerarda. W liście datowanym na 1727 r., a odnalezionym kilka lat temu w archiwach w Martigues, wielki mistrz Antonio Manoel de Vilhena zezwala na przekazanie władzom tego miasta relikwii błogosławionego, „[…] zważywszy, że ten wielki mąż pochodzi z waszego miasta, a jego narodziny są największą chlubą dla waszej ojczyzny […]”. Inny historyk, Auguste Donnadieu, odkrył w archiwach w Bouches du Rhône, że Gerard powrócił do Francji. Izoard I, który sprawował urząd biskupi do końca XI w., oraz wicehrabia Gap „przyjęli go godnie”. W 1112 r. podarowali mu kościół św. Marcina za Murami wraz ze wszystkimi przynależnymi włościami. Wkrótce potem Gerard założył w Gap pierwszy dom Braci św. Jana z Jerozolimy. Jak wynika z przekazu opata Expilly, prowansalskiego historyka, który opiera swe twierdzenia na akcie zamiany zawartym między arcybiskupem Arles a Rajmundem Berengarem I, hrabią Prowansji, joannici posiadali kościół i szpital w Martigues na długo przed 1222 r. Miasto to „[…] znaczyło wtenczas zbyt mało, aby jakiś założyciel, który z niego nie pochodził, zechciał postawić w nim szpital już w pierwszych latach po ustanowieniu zakonu”.

Trzecia hipoteza zakłada, że Gerard mógł być przedstawicielem jednego z rodów z Alzacji lub Lotaryngii, z których pochodzili papież Leon IX – jego najbliższym współpracownikiem był biskup Amalfi – i hrabina Matylda z Toskanii, której rodzina posiadała Manosque. Powiązania rodzinne czyniłyby go krewnym króla Francji Hugona Kapeta i świętej Otylii, której sarkofag ozdobiony jest krzyżem o ośmiu krańcach, a także krewnym księcia Lotaryngii Gotfryda z Bouillon. Ta seria zbiegów okoliczności wychwyconych przez Guya Perny’ego jest stosunkowo kuszącą hipotezą, należy jednak zachować sceptycyzm. 

Liczne opracowania, a nawet marmurowe tablice podają jako nazwisko rodowe Gerarda „Tunc”, „Tenque”, a nawet „Thonc”. Ową fałszywą identyfikację zapoczątkowała praca Pierre Josepha de Haitze (ur. w Cavaillon w 1648 r., zm. w Trets w 1736 r.), zatytułowana „Histoire de la vie et du culte du bienheureux Gérard Tenque (ou Thonc) de Martigues, fondateur de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem”, wydana w Aix en Provence w 1730 r. Autor w trakcie swych badań nieprawidłowo odczytał zdanie: „Fr. Gerardus tunc Hospitalis praefectus cum a Christianis duce Godefredo Hyerusalem capta est anno domini MLXXXIX” („Brat Gerard, w owym czasie przełożony szpitalników […]”). Błąd był uznawany za prawdę aż do czasu, kiedy wykrył go bibliograf Ferdinand de Hellwald. Jego praca ukazała się w 1885 r., wydaje się jednak, że przeczytało ją niewielu historyków, bo przekłamanie powielano aż do lat 90. XX wieku, a i teraz przewija się ono na licznych stronach internetowych.

Doczesne szczątki brata Gerarda, okrzykniętego przez lud błogosławionym, zostały ok. 1283 r., czyli jeszcze przez upadkiem Akki, złożone w zamku Manosque, przekazanym szpitalnikom w 1149 r. przez hrabiego Guigues’a. Zamek pozostał ich własnością aż do rewolucji francuskiej. Szczątki zostały ekshumowane i zniszczone przez rewolucjonistów. W XVII w. do kaplicy w Manosque zamówiono dwa srebrne popiersia brata Gerarda. Pierwsze opłacił baliw Jean François de Puget Chasteuil. Drugie zostało wykonane w 1675 r. przez Pierre’a Pugeta na zlecenie Jean Jacques’a d’Esparbès Lussan. Jedno przepadło bez śladu w 1792 r., drugie jest przechowywane w ratuszu w Manosque. 18 sierpnia 1749 r. wielki mistrz Manuel Pinto da Fonseca polecił wydobyć czaszkę błogosławionego założyciela i przewieźć ją na Maltę. Relikwiarz, w którym przechowywane są jego doczesne szczątki, umieszczono przy ołtarzu w kaplicy w rzymskiej siedzibie wielkiego mistrza. 

Biały krzyż o ośmiu krańcach

Krzyż maltański — Zdjęcie stockowe © lsantilli #72098121
Pojawienie się białego krzyża o ośmiu krańcach, który zyskał miano „krzyża maltańskiego” znacznie później, naszywanego „naprzeciw serca” na czarnej szacie i czarnym płaszczu ze „spiczastym kapturem”, datuje się na czasy rządów Gerarda. Krzyż został wyryty na jednej z wież zamku Krak des Chevaliers, przekazanego szpitalnikom w 1142 r. Kilku autorów zapewnia, że to Rajmund z Puy jako pierwszy dodał do płaszcza „szpic” oraz biały krzyż o ośmiu krańcach. Artykuł 19 reguły zaleca bowiem, aby bracia nosili krzyż na swoich szatach ku chwale Bożej i Świętego Krzyża, aby Bóg poprzez ten gonfanon (znak krzyża), poprzez ich wiarę, czyny i posłuszeństwo ochronił ich dusze i ciała przed szatanem. Ta sama reguła określa też ceremoniał przyjmowania rycerzy. Została ona zatwierdzona przez papieża Kaliksta II, sprawującego urząd w latach 1119–1124. Nie należy zapominać, że płaszcz pozwalał odróżnić szpitalników nie tylko od pozostałych śmiertelników, lecz także od członków innych zgromadzeń. Dla każdego przyszłego zakonnika „przywdzianie habitu” jest uroczystym wydarzeniem, a największą karą, jaką można ponieść, jest „utrata habitu”.

Zgodnie z przekazami, kiedy krzyżowcy wkroczyli do Jerozolimy, „odziani na czarno mnisi” zajmujący się pielęgnowaniem chorych nie nosili jeszcze słynnego krzyża o ośmiu krańcach. Według historyczki Claire Éliane Engel może się on wywodzić z zespołu rzeźb tworzących znak fenickiej bogini Tanit. Jedno z jej przedstawień, odkryte w Mezopotamii, znane jest archeologom pod nazwą „krzyża maltańskiego”. Jest to romb z rogami zakończonymi równobocznymi trójkątami.

Dwa dwudzielne ramiona uzupełniono dwoma identycznymi, prostopadłymi ramionami, tworząc w ten sposób krzyż o ośmiu krańcach. Taki sposób interpretacji należy jednak odrzucić jako co najmniej zawiły, tym bardziej że motyw krzyża o ośmiu krańcach istniał już wcześniej obok wielu innych form krzyża. Na przykład w skarbcu katedry w holenderskim Maastricht przechowywany jest wzór pochodzący z VI w. Powyżej wspomniano również o dekoracji sarkofagu św. Otylii.

Inni autorzy opierają swe twierdzenia na herbie włoskiego miasta Amalfi, na którym widać srebrny krzyż maltański na lazurowym tle. Twierdzą, że szpitalnicy wybrali ten kształt na pamiątkę amalfitańskich kupców, którzy ufundowali pierwszy przytułek pod wezwaniem św. Marii Łacinników. Choć ta interpretacja wydaje się kusząca, nie uwzględnia jednak chronologii. Reguły heraldyczne zostały tak naprawdę opracowane dopiero w XII i XIII w., czyli na długo po wyborze symbolu przez szpitalników. Jednym z pierwszych osobistych herbów był znak rodowy Gotfryda VI Andegaweńskiego, datowany na ok. 1090 r., który można zobaczyć w katedrze w Mans. Według heraldyka Adriana Stricklanda znaki rozpoznawcze pojawiły się po bitwie pod Hastings w 1066 r., w czasie której walczący ze sobą Sasi i Normanowie nie mogli rozpoznać swoich kompanów pod rynsztunkiem bojowym.

Forma krzyża ewoluowała na przestrzeni wieków, przybierając znany nam kształt pod koniec XV stulecia, czego dowodzą drzeworyty i miniatury ilustrujące dzieła Caoursina (w szczególności „Le Livre des éstablissements et statuts des chevaliers rhodiens” z 1499 r.). W rzeczywistości dopiero w pierwszym wydaniu reguły z 1496 r. jest mowa o ośmiu krańcach krzyża i ich symbolice. Najstarsze przedstawienia joannitów ukazują krzyż, który może przywodzić na myśl zarówno krzyż laskowany, jak i krzyż o ośmiu krańcach. „Nie byłbym zdziwiony, gdyby to krzyż laskowany był pierwszym symbolem zakonu […]”, napisał ekspert w tej dziedzinie Adrian Strickland, dla którego krzyż laskowany (nazwa pochodzi od szubienicy lub podpory) jest zbliżony formą do krzyża jerozolimskiego – z tym że bez krzyży zdwojonych (małych krzyży laskowanych umieszczonych w narożnikach między ramionami krzyża) – będącego dla bractwa szpitalnego symbolem doskonałym. Heraldyk Hervé Pinoteau usiłował zebrać prawie wszystkie przedstawienia herbów Jerozolimy z XIII i początków XIV w. Zaznacza, że „[…] z pewnością był to krzyż przypominający laskowany, z podstawą utrąconą niewątpliwie w celu umieszczenia go na końcu włóczni; zachowały się metalowe krzyże w tym stylu pochodzące z XII w.”.

Forma krzyża używanego przez joannitów ewoluowała aż do zakrzywienia ramion i powstania ośmiu krańców. Prawdą jest, że w dawnej ikonografii na habitach przedstawiano zarówno krzyże o ramionach rozwidlających się, kotwicznych, jak i prostych. Ernoul podaje w swojej kronice wyjaśnienie, które pokrywa się, w pewnym sensie, z tezą Adriana Stricklanda. Joannici, tak jak templariusze, przejęli część symboli habitowych od bożogrobców: „Na habitach bożogrobców jest czerwony krzyż z dwojgiem ramion (taki, jaki noszą szpitalnicy). A templariusze noszą pełny czerwony”.

Joannici z pewnością nie znali Tanit. Krzyżowcy nosili szaty z naszytym krzyżem łacińskim. Czy joannici wybrali na swój znak rozpoznawczy inną formę krzyża, krzyż laskowany lub dwudzielny, który mógł ewentualnie przypominać krzyże widoczne na zabytkowych stelach, wziętych za chrześcijańskie, zanim jeszcze Ziemia Święta została zajęta przez muzułmańskich Arabów? Symbol ten był bardzo łatwy do rozpoznania dla lokalnej ludności. „Krzyż o ośmiu krańcach posiada poza tym znaczenie bardziej religijne i jest noszony na szatach chórowych, tak jak w innych zgromadzeniach zakonnych, na przykład krzyż w kształcie litery T lub Tau u augustianów” – dodaje Adrian Strickland.

Wydane w 1620 r. opracowanie zatytułowane „Le Théâtre d’honneur et de chevalerie” opisuje znaczenie krzyża przekazywanego przyjmowanym braciom: „Krzyż ten został nam przekazany biały na znak Czystości, którą winniśmy zachować zarówno w głębi serca, jak i na zewnątrz, bez jakiejkolwiek skazy i zmazy. Osiem krańców, które tu widzisz na rzeczonym krzyżu, nawiązuje do ośmiu Błogosławieństw, które zawsze winniśmy w duszy zachowywać, pierwszym z nich jest szczęście duchowe; drugim życie w prostocie, bez złości; trzecim życie w pokorze; czwartym opłakiwanie swych błędów i grzechów; piątym umiłowanie sprawiedliwości, szóstym bycie miłosiernym; siódmym bycie czystym i szczerym w sercu i myślach; ósmym znoszenie cierpień i prześladowań dla sprawiedliwości; owe cnoty winieneś starać się wyryć i zapisać w sercu dla zachowania twej duszy” […]. 

Artykuł 19 reguły Rajmunda z Puy uściśla:

„Ponadto, niech wszyscy bracia wszelkich obediencji, którzy od tej chwili poświęcą się Bogu i świętemu Szpitalowi Jerozolimskiemu, noszą na piersi, na kapach i na płaszczach krzyż na chwałę Bożą i Świętego Krzyża. W ten sposób Bóg nas ochroni poprzez ten znak, jak i przez wiarę, czyny i posłuszeństwo i obroni nasze dusze i ciała, jako i dusze, i ciała wszystkich naszych chrześcijańskich dobroczyńców od potęgi szatana, zarówno na tym świecie, jak i na tamtym […]. Joannici mieli „nigdy go nie porzucać, tym bardziej że jest to prawdziwy sztandar naszej religii”.

Fragment książki „Joannici. Historia Zakonu Maltańskiego” Bertranda Galimarda Flavigny'ego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Astra. Lead, skróty i śródtytuły pochodzą od redakcji.

zrodlo:https://historia.uwazamrze.pl/;miziaforum.com

"Bractwo Czarnogłowych"

Pierwszą formą podziału, po seksualnym dualizmie (patriarchat | matriarchat (1)), jest wykreowany z niczego konflikt rasowy, kreujący ideologie wyższości – silniejszej – czystej rasy, na podstawie ogólnych założeń, twórcy lub twórców owej ideologii, zastosowanej 

dla określania metod wyzysku człowieka, przez człowieka.

depositphotos_121180036-stock-video-house-of-the-blackheads-in

 

W rzeczywistości wartość człowieka, oparta jest na indywidualnych cechach, takich jak altruizm, empatia, czy umiejetność wykorzystania personalnego czasu (2) do wytworzenia personalnego prawa, ładu, moralności, niepodległości (3) na bazie prawa naturalnego (4), które uczy samostanowienia i samoograniczenia.

Szamani (5) oraz ich użyteczni (i łaknący fetyszy) najemnicy – kapłani, assasyni (kontrolerzy) …, nie znają ideologii strachu (23) i podziału – płci, rasy, języka, ustroju, czy religii, ponieważ najważniejszy jest podbój i kontrola głupców, wierzących w teatr (6) podziału i fetyszy.

Bractwo Czarnogłowych

The Brotherhood of Blackheads ( Niemcy: Bruderschaft der Schwarzhäupter; Estonia: Mustpeade vennaskond; Łotwa: Melngalvju brālības …)

Bractwo Czarnogłowych, to stowarzyszenie lokalnych kupców, właścicieli statków i wpływowych obcokrajowców, którzy rozpoczęli działać od połowy 14 wieku, na obszarze Inflantów (dzisiejsza Estonia i Łotwa).

Bractwo Czarnogłowych zostało założone jako organizacja wojskowa, ale pozamilitarne aspekty stowarzyszenia stopniowo stawały się coraz wyraźniejsze, aż po zakończeniu Wielkiej Wojny Północnej, Bractwo stało się organizacją społeczną, której prawdziwe interesy zostały ukryte.

Czarnogłowi, to swoista tajna armia, powstała na potrzeby działania na terenach byłej Lechii oraz na morzach i oceanach (8). Handel, zamachy fałszywej flagi, piractwo, niewolnictwo, narkotyki, transport, kontrola szlaków morskich, a także ochrona kultu religijnego i struktury podbitych terytoriów, zamienionych na państwa, będących formą obozów pracy (7) i deprawacji … , ale to nie wszystko …

Czarnogłowi po upadku Templariuszy 13.10.1307 roku, przejeli ich flotę, budowaną na bazie wiedzy przejętej od Fenicjan ( Fenicjanie należeli do tzw. Ludów Morza (9)).

Czarna Szlachta

Czarna Szlachta (alegoria rodowej władzy nad życiem i kontrolowaną śmiercią), będąca częścią 300, najbardziej wpływowych rodów na świecie, powołała – Bractwo Czarnogłowych, przed resetem planetarnym (około roku 1345/48, w czasie panowania Czarnej Śmierci (10)), w czternastym wieku.

Propagacja prawa morskiego, przez szybkie przeżuty wojsk, chorób, niewolników i produktów, było bardzo ważne w okresie monopolizowania odradzającego się po resecie – świata (10).

Głównym celem czarnogłowych, było budowanie światowego wpływu elit i kreacji najemnych, na struktury społeczne, (regularnie) zmieniane za pomocą cywilizacji hierarchicznej, która podporządkowywała ciała i dusze stad, ubieranych w fetysze nowych nazw (państw), ustrojów i wyznań.

Pobocznym celem czarnogłowych, było budowanie sieci schronów dla elit (24), na wypadek kolejny planetarnych resetów (10), katastrof naturalnych i wojen, wymierzonych w struktury władzy.

Co wiemy o czarnogłowych z oficjalny przekazów ?

Oficjalne przekazy, łączą Bractwo Czarnogłowych, z grupą nieokreślonych – międzynarodowych kupców i wojowników, którzy zgodnie z legendą, uczestniczyli w obronie Revala (dzisiejszego Tallina w Estonii) podczas powstania w noc Świętego Jerzego (patron masonerii (11)) w latach 1343–1345, gdy miejscowa – słowiańska ludność Estonii, bezskutecznie próbował eksterminować wszystkich cudzoziemców i wykorzenić chrześcijaństwo z Estonii.

Słowianie, próbowali odeprzeć krzyżaków oraz duńskich i niemiecki władców (masonów), którzy zdobyli teren Estonii w XIII wieku.

Powstanie zakończyło się inwazją na pozycje Zakonu Krzyżackiego, ale upadło, ponieważ do akcji wkroczyli Czarnogłowi. W 1346 roku, Księstwo estońskie zostało sprzedane za 19 000 marek, przez króla duńskiego zakonowi krzyżackiemu. Przeniesienie suwerenności z Danii do państwa krzyżackiego, nastąpiło 1 listopada 1346 roku.

Bractwo zawarło 28 marca 1400 roku, porozumienie z klasztorem dominikanów w Talinie. Dokument potwierdza, iż Czarnogłowi zdeponowali święte naczynia przywiezione z ziemi świętej w kościele Dominikanów pod wezwaniem św. Katarzyny oraz zlecili zaskórnikom dekoracje i oświetlenie ołtarza Najświętszej Marii Panny.

Wielkie Prawa

12 września 1407 roku, rada miasta Tallin ratyfikowała statut Bractwa, znanego również, jako – Wielkie Prawa.

Według Wielkich Praw, Bractwo Czarnogłowych zobowiązało się do obrony kontrolowanych miast przed inwazją wroga. Wśród innych obowiązków, Bractwo zapewniło Tallinowi oddział kawalerii. Kawalerzyści patrolowali mury miejskie, a sześciu z nich obchodziło mury wewnętrzne każdego wieczoru po zamknięciu bramy miejskiej.

W 1526 roku, Bractwo przekazało radzie miejskiej w Tallinnie 8 machin miotających kamienie, 20 powozów armatnich i 66 dział małego kalibru. Czarnogłowi, przekazali również pieniądze na wykonanie dział dla Narwy, oznaczonych logotypem bractwa.

Podczas 25-letniej wojny (krucjata) w Indonezji (1558–1583) członkowie Bractwa Czarnogłowych uczestniczyli w wielu bitwach i skutecznie pomagali w obronie miasta przed Rosjanami, którzy bezskutecznie oblegali Tallinn w latach 1570–1571 i ponownie w 1577 roku.

Symbolika

Symbolem czarnych masonów – assasynów, był herb (tarcza, bowiem z tarczą wracają zwycięzcy) utrzymany w kolorystyce czerwieni, bieli i złota (12). Mieczowi (krzyż, rozłożona i zdobyta jaźń (25), towarzyszy krzyż i czterech czarnych mężczyzn, odzwierciedlających cztery strony świata, co sugeruje dekonstrukcje i kontrole podbijanych terenów. Mówi o tym alegoria krzyża, zawierająca w sobie liczbę cztery (25), odnosząca się do czterech stron świata i czterech pór roku (13) oraz do czterech głównych grup archontów (14) wpływających na ludzki umysł i ciało.

Czarnogłowi, czyli potomkowie Templariuszy

Ciekawostką jest wykorzystywanie przez czarnogłowych – biało czerwonych krzyży, flag i tarcz, których forma, jest kopią symboliki Templariuszy, ponieważ to oni w czasie krucjat, werbowali czarnoskórych wojowników, których rody, stawały się rodami książęcymi i królewskimi – które wytworzyły czarną linie – rodów masońskich i najemnych.

( Czarna Unia, Iran i Australia

Warto tutaj dodać, że obecna gra prowadzona pomiędzy iluminacką Czarną Unią – USA, a masońskim Iranem, jest formą wojny oświeconej władzy z ciemnymi obywatelami całego świata. Ameryka, informuje Iran językiem symboli ( liczba 52 ) o potrzebie przyspieszenia procesu resetowania planety i przyszpieszenia prac nad wytworzeniem WAR-ów (schronów) … Iran w podobny, symboliczny sposób (liczba 13), włącza się do gry, której wynik (676), oznacza liczbę lat pomiędzy kolejnymi resetami (10).

Z tego samego powodu Czarnogłowi wywołali pożary Amazonii i Australii, aby przyspieszyć zmiany klimatyczne na terenie całej planety.

Przypominam wam, że dziennie zabijamy w celach konsumpcyjnych i produkcyjnych, około pół miliarda zwierząt, czyli tyle ile zginęło w czasie pożaru Australii. Liczby, grają ważną role w procesie propagandy (26), ale fakty, są przerażajace i niezgodne z ideologią poprawności politycznej …

Jaka to cywilizacja życia, skoro opiera się ona na zadawaniu śmierci (wojny, rewolucje (27), szczepienia …) i zjadaniu innych żywych istot, zabijanych w sposób obsceniczny i rytualny ? )

Organizacja Społeczna ?

Po zakończeniu Wielkiej Wojny Północnej w latach 1700-1721, Inflanty stały się częścią Imperium Rosyjskiego.

Hanzeatyckie miasta w Inflantach straciły na znaczeniu w średniowieczu, a Bractwo Czarnogłowych stopniowo przekształciło się ze społeczeństwa wojskowego w organizację społeczną i handlową.

W XVIII i XIX wieku, lokalne bractwa Czarnogłowych były ważne jako organizacje społeczne, które sponsorowały wydarzenia społeczne, takie jak przyjęcia i koncerty, oraz gromadziły dzieła sztuki (15).

Domy Bractwa stały się ważnymi ośrodkami kulturalnymi i społecznymi dla najemnych – elit społecznych.

Klub Czarnogłowych

W 1895 roku, Bractwo Czarnogłowych w Tallinie zostało formalnie odtworzone w Klubie Czarnogłowych. Bractwa w Tallinie i Rydze trwały w niepodległej Estonii i na Łotwie do początku sowieckiej okupacji państw bałtyckich w 1940 roku, kiedy to władze okupacyjne rozwiązały, a raczej przekształciły Bractwo, przechodzące od tej chwili do konspiracji.

Hamburg

W 1961 roku, Bractwo Czarnogłowych zostało oficjalnie zarejestrowane w Hamburgu, gdzie działa po dziś dzień.

Pierwotnie członkostwo Bractwa Czarnogłowych w Tallinie obejmowało głównie kupców, którzy nie kwalifikowali się jeszcze do członkostwa w Wielkiej Gildii kupców, będąca w istocie Wielką Lożą. Wśród członków, znaleźli się także użyteczni złotnicy, chemicy, uczeni, politycy, księża i nauczyciele szkolni, propagujący kult edukacji lustrzanej i żerowania człowieka na człowieku.

Władze i domy (loże)

Bractwem Czarnogłowych w Tallinie zarządzało dwóch przełożonych mistrzów – wybranych spośród członków Bractwa.

Bractwo Czarnogłowych zostało podzielone na lokalne autonomiczne organizacje, które były właścicielami tzw. Lóż – Domów Czarnogłowych w ponad 20 miastach w Estonii i na Łotwie, w tym w Tallinie, Rydze, Tartu i Parnawie …

W XVII wieku w Wismar, na terenie dzisiejszych Niemiec powstał oddział Bractwa.

Dom Bractwa Czarnogłowych w Tallinie jest jedynym, który przetrwał nietknięty do XXI wieku. Bractwo wynajmowało nieruchomość przy ulicy Pikk 24-26 w Tallinie już w 1406 roku. W 1531 r. Czarnogłowi nabyli budynek od radnego miasta Johanna Vianta i jego żony Kerstine Bretholt (Breitholtz) i przebudowali go w stylu renesansowym.

Pozostał on w posiadaniu Czarnogłowych do lata 1940 roku, kiedy Związek Radziecki zajął i zaanektował Estonię. Równie okazały Dom Czarnogłowych w Rydze, został sprzedany bractwu w 1713 roku. Niestety został on zniszczony 28 czerwca 1941 roku, kiedy armia niemiecka zdobyła Rygę. Dom Czarnogłowych w Rydze został zrekonstruowany w latach 1995–2000.

Lider Bench

W średniowieczu uznani kupcy z Bractwa Czarnogłowych w Tallinie, zwani lider bench (28), uczestniczyli w codziennych spotkaniach Wielkiej Gildii w celu zapoznania się z obecną sytuacją handlową i nowościami w sztuce handlu, tworzonej przez mistyków. Członkowie Bractwa gromadzili się prawie co noc w lożach, aby odpocząć od uczciwej pracy.

Dwa Święta

Dwa razy w roku Bractwo obchodziło wielkie święta: pod koniec sezonu nawigacyjnego między 24 grudnia a 10 stycznia (16), Boże Narodzenie i Nowy Rok oraz od Wielkanocy do początku sezonu nawigacyjnego (17).

Obie uroczystości rozpoczęły się oficjalną sesją rytualną, podczas której załatwiono sprawy organizacyjne, a kontynuowano świętami, tańcami i uroczystościami, które czasami obejmowały całe miasto.

( Genesis 3:22

Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się taki jak My: zna dobro i zło; niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki.

Więc kim jest bóg ? Bóg, wg masońskiej Biblii, to elita.

322, to także data śmierci Arytotelesa, bedącego uczniem Platona.

22 marca, rozpoczyna się przesilenie wiosenne … (21) )

Wznoszenie choinki (szyszynki)

Zwyczaj wznoszenia choinki, można prześledzić w zapisach historycznych z XV i XVI wieku. Według pierwszych udokumentowanych zapisów, choinki wznoszono w Estonii, w 1441 (traktat pokojowy w Toruniu, Upadek Powstania Chłopskiego w Dani, wśród Majów wybuchło powstanie możnych rodów zakończone zdobyciem Mayapánu), 1442 ( János Hunyady pokonał wojska tureckie ) i 1514 roku ( Pierwsze powstanie kuruców (uczestników krucjaty antytureckiej) na Węgrzech (powstanie Györgya Dózsy, Selim I Groźny odniósł zwycięstwo nad szachem Ismailem I w bitwie na równinie Czałdyran, Wielkie Księstwo Litewskie utraciło Smoleńsk na rzecz Rosji ). Bractwo wznosiło drzewo na święta w loży bractwa w Tallinie (18).

W ostatnią noc obchodów poprzedzających święta, drzewo zabierano na plac ratuszowy, gdzie tańczyli członkowie bractwa.

Był to rodzaj perwersyjnego żartu, ponieważ pospólstwo poprzez adoracje choinki, czciło alegorie szyszynki swoich panów i władców.

W 1584 roku, pastor i kronikarz Balthasar Russow napisał o ugruntowanej tradycji wznoszenia zdobionego świerka na rynku w Tallinie, gdzie młodzi mężczyźni „poszli ze stadem dziewcząt i kobiet, najpierw śpiewali i tańczyli, a następnie zakładali na drzewo ozdoby …”.

Czym jest wznoszenie ? Wznoszenie jest alegorią wzrostu.

Ten specyficzny tryb wzrostu, zawsze dąży do wytworzenia wąskiego światopoglądu nazywanego poprawnością polityczną, która daje wybranym osobom prawo do sprawowania władzy nad resztą ludzi.

Nowi członkowie

Co dwa lata bractwo przyjmuje nowych członków. Nabór odbywa się za pomocą dwustopniowego procesu rekrutacji : roczna obserwacja kandydata i uznanie kandydata za godnego. Rytuał Czarnogłowych, jest zbierzny z trzy stopniowym systemem masońskim.

Nazwiska nowych członków, zostają wpisane do Księgi Bractw (Loży) i wyryte na rytualnych kielichach, zwanych – nóżkami jelenia (19).

Nowi członkowie, przez pewien czas służą swym starszym braciom przy stole i wykonują ich rozkazy (tak, jak w Klubie Bullingdonu (29)).

Reguły

Wzajemne stosunki między braćmi, są ściśle regulowane, a wszelkie odstępstwa od ustalonego standardu, są karane. Na przykład w Tallinie, jeśli ktoś przeklął brata (złe oko (20)), musiał zapłacić grzywnę w wysokości 1 znaku (znak, symbol obowiązującej waluty); grzywna wynosiła 2 znaki, jeśli uderzył go w twarz lub ucho, 3 znaki, jeśli uderzył go ponownie …

Za publiczne przestępstwa nakładano surowsze grzywny. Karano również za nieobecność podczas zgromadzeń, wspólnych posiłków, nabożeństw …

W średniowieczu, za wiele przewinień płacono woskiem, który był cennym towarem, służącym do oświetlania sal, lóż, kościołów … należących do bractwa.

Na ten przykład – dużą grzywnę – pięć funtów wosku – musiała zapłacić brat, który złapał innego członka loży za włosy lub wylał mu piwo na twarz.

Krucjaty

Bractwo powstałe jako wewnętrzny krąg Templariuszy, miało charakter militarny, a jej krucjaty, były skierowane przeciwko Słowianom.

Wojskowy aspekt Bractwa, można przypisać jego założeniu w czasach ostatniej wielkiej antychrześcijańskiej rewolty rdzennej ludności Europy Północnej po krucjatach północnych.

Komercyjny aspekt Bractwa odzwierciedla jego początki w Hanzeatyckiej Lidze, która zapoczątkowała nową erę, mniej militarną i bardziej zorientowaną na handel tworzący początki komercjalizmu, konsumpcjonizmu i monopolizacji Europy Północnej.

Niektóre tradycje Czarnogłowych przetrwały w obyczajach Korpusu Bałtycko-Niemieckiego oraz estońskich i łotewskich korporacjach studenckich, ponieważ obie struktury, są silnikiem napędowym bractwa werbującego w ten sposób nowych członków (21).

Większość korporacji i jednostek wojskowych przyjmuje nowych członków, tak jak bractwo czarnogłowych – dwa razy w roku.

Każdy z nowo przyjętych, jest tak, jak dawniej – testowany i przechodzi do grona braci, za pomocą przysięgi na kodeks honorowy, co wiąże się z ciągiem zinstytucjonalizowane kar, grzywn i nagród (21).

Bractwo Czarnogłowych, podobnie jak Skull and Bones, wierne jest idei „konstruktywnego zamieszania”, dzięki tej technice psychologicznej, wprowadza się wielopłaszczyznowy konflikt, na bazie którego kreuje się podział społeczny i działania mające na celu potwierdzenie potrzeby istnienia władz, banków, administracji, wojska, pieniądza …

Wojskowy aspekt Bractwa przetrwał w ceremonialnym użyciu wyspecjalizowanych mieczy.

Młodzi adepci wybrani z kręgu Korpusu Bałtycko – Niemieckiego, muszą poznać smak krwi (polowania w Afryce, Puszczach, szczepienia eksperymentalne … ), daje im to prawo do wstąpienia do elitarnego Zakonu Spartan (300), którzy później kreują wojny rabunkowe i eksperymentalno rytualne, pchające świat „do przodu”.

Doświadczenie walki podczas wojny ma szczególnie znaczenie dla przyszłych Czarnogłowych i Bonesmen-ów, którzy kreują bezlitosną politykę względem otaczających ich niewolników.

Grupy Specjalne, Naval Air Corps i SS, szkoliły i szkolą Czarnogłowych i Bonesmen-ów i członków innych tajnych bractw. W czasie pokoju ważne są szkoły wojskowe, szkolące przyszłych przywódców – psychopatów.

W strukturze regionalnej Estońskiej Ligi Obrony członkowie korporacji w byłych centrach Czarnogłowych (Tallinn i Tartu), utrzymują własne wojskowe pododdziały (malevs), których głównym obowiązkiem jest obrona miast, przed ewentualną inwazją wewnętrznego i zewnętrznego wroga.

Korporacje studenckie (30), szkoły wojskowe, są niewyczerpalnym źródłem wiernych najemników, pragnących fetyszu władzy, tytułu, roli i mamona.

Czarnogłowi, Czarna Szlachta, Bonesmeni, członkowie Bullingdon Clubu … kontrolują lądy, morza, oceany i grupy społeczne, w celu skontrolowania i utrzymania zhierarchizowanego świata wyzysku (22), opartego na prawie zwierząt (4).

zrodlo:wojciechdydymusdydymski.com

zrodlo:miziaforum.com

"Zakon jezuitów-podnieś zasłonę z oczu !!!!!! "

Towarzystwo Jezusowe zwane także Jezuitami funkcjonuje jako rzymska inteligencja dla włoskiej szlachty.

Znalezione obrazy dla zapytania jezuici w rzadach swiatowych zdjecia

 Jezuici są sadystycznymi kłamcami, bezwzględnymi oszczercami, kłamliwymi oskarżycielami i obrzydliwymi obelgami, którzy używają alchemii lub wojny chemicznej. Jezuici są dosłownym porządkiem wojskowym ustanowionym pod bullą papieską zwaną „Regimini Militantis Eclessiae”, co oznacza Pułk Wojskowy Kościoła.Naziści opuścili SS od struktury jezuitów. Szef jezuitów nazywany jest przełożonym generalnym, obecnie w posiadaniu Arturo Sosy.

Znalezione obrazy dla zapytania jezuici w rzadach swiatowych zdjecia

Oficjalna definicja jezuity to intryga lub dwuznaczność. Intryga oznacza oszustwo i dwuznaczność oznacza kłamstwo. Jezuici są szkoleni w oszustwie i są uwikłani we wszystko w społeczeństwie. Joe Biden ma dwa stopnie honorowe w kolegiach jezuickich i jest jezuickim gangsterem i psychopatą. Denzel Washington był jezuitą wykształconym w Fordham i jest jezuicką przeszkoloną mózgownią, która potajemnie rozprzestrzenia czarną supremację.Towarzystwo Jezusowe było zaangażowane w ludobójstwo rdzennych Amerykanów. Jednym z przykładów był jezuicki ksiądz Pierre-Jean De Smet, który przeniknął do Irokezów.

Podobny obraz

 Zażądał „Czarnych Szat” dla tubylców, którzy nosili choroby jako formę wojny biologicznej. Dostarczył im wywiadu, który był wykorzystywany w masakrach, udając, że jest ich sprzymierzeńcem. Hiszpanie wykorzystali także wojnę biologiczną na Aztekach.Założycielem jezuitów był Ignatius Loyola, przywódca wojskowy z Hiszpanii z przodkami Basków i Maurów. Jezuicki prowincjonalny na północnym wschodzie Stanów Zjednoczonych to John Cecero, który jest bezwzględnym i psychotycznym oprawcą. Erik Oland jest prowincjalnym Kanadą i bezwzględnym tyranem.

Podobny obraz

Jezuicki fotograf Francis Browne był na Titanicu i zdążył wysiąść, zanim zatonął. Titanic został zmieniony z uszkodzonym statkiem siostrzanym, który został celowo zatopiony jako oszustwo ubezpieczeniowe.

Jezuici, którzy wcześniej zostali wygnani z Japonii, byli w Hiroszimie, gdy „bomba atomowa” została zrzucona. Pedro Arrupe wraz z siedmioma innymi jezuitami znajdował się w promieniu kilku mil od nuklearnej strefy wybuchowej w Hiroszimie i wszyscy przetrwali nietknięci. SJ Pedro Arrupe jest w filmie, który zeznaje o Hiroszimie, zanim został później przełożonym generalnym zakonu jezuitów. Alianci faktycznie strategicznie ostrzelali Nagasaki i Hiroszimę i twierdzili, że są bombami nuklearnymi jako forma zastraszania.

Podobny obraz

Jezuici posiadali Japonię na długo przed sfałszowaniem Atomowego Bombardowania oraz portów morskich w Nagasaki i Hiroszimie.

Jezuici byli znani jako kult Dziewiątego Koła, który odnosi się do dziewiątej planety Plutona, która jest związana z Hadesem, światem podziemnym.Hades jest miejscem, z którego pochodzi słowo Nienawiść. Jezuici są kultem Hadesu.

Znalezione obrazy dla zapytania jezuici w rzadach swiatowych zdjecia

 Jezuici wykorzystują swoje uniwersytety do rekrutacji agentów do Rzymu. Jezuici mają także kult śmierci dziewiątego koła działający na ich uniwersytetach. Kult Ninth Circle odnosi się do piekła Dantego i ostatniego etapu piekła przed Hades the Devil. Były generał jezuicki Adolfo Nicolas działa jako strażnik obecnego jezuickiego generała, podobnie jak Cerberus był psem strażniczym Hadesu.

 

Papież Franciszek jest pierwszym jezuickim papieżem i nadzoruje najbardziej tajne stowarzyszenia, takie jak wielogłowa Hydra w greckim micie, która była związana z podziemnym światem lub głębinami oceanu.

Znalezione obrazy dla zapytania jezuici w rzadach swiatowych zdjecia

Jezuici byli zaangażowani w tworzenie romańskich osiedli komunistycznych w Ameryce Południowej, znanych jako „redukcje jezuickie”, które były finansowane przez monarchów Hiszpanii i Portugalii. Jezuici płacili swoje składki na rzecz włoskiej szlachty, która rozgniewała królów Hiszpanii i Portugalii i doprowadziła do wygnania jezuitów z Europy. Chociaż monarchie są skorumpowane i tyrańskie, jezuici są jeszcze gorsi i manipulują rodzinami królewskimi i infiltrują ich do Czarnej Szlachty. Wysłano ich na Korsykę, a kilka dziesięcioleci później urodził się Napoleon Bonaparte, który następnie walczył ze wszystkimi narodami europejskimi, które wypędziły jezuitów. Natychmiast po zakończeniu wojen napoleońskich jezuici zostali przywróceni przez Kongres Wiedeński, który był pod tajną kontrolą rodzin Habsburgów i Thunów i Hohensteinów, którzy są Rycerzami Malty oraz szlachty włosko-austriackiej, jak rodziny Pallavicini i Orsini-Rosenberg. Austriacka i włoska szlachta są również mocno małżeństwem. Habsburgowie austriaccy są esencją jezuitów.

Napoleon Bonaparte pisał o tym, jak jezuici używali go w swoich wspomnieniach. Jezuici i ich agenci byli używani jako spowiednicy dla monarchów.Spowiedź jest sposobem, w jaki Kościół katolicki gromadzi informacje o ludziach wykorzystywanych do szantażu i wojny psychologicznej. Jezuici są głęboko zaangażowani w naukę i astronomię. Prowadzą główne teleskopy i ustalają zasady dla NASA, które reinterpretują przestrzeń, co spowodowało oszustwo na ziemi i zaprzeczenie, że nawet istnieje oszustwo. Jezuicki ksiądz Pierre Teilhard de Chardin rozwinął wiele współczesnych wierzeń New Age w swojej książce Fenomen człowieka. Jezuici są kontynuacją starożytnych esseńczyków, którzy rozpowszechniają fałszywą duchową wiedzę, jak w Zwojach Morza Martwego. Towarzystwo Jezusowe jest głęboko zaangażowane w wojsko, wywiad, politykę, prawo, naukę i religię. Są mistrzami w oszustwie, alchemii i kontroli umysłu i starają się dominować nad każdym aspektem społeczeństwa. Siedziba jezuitów znajduje się w Georgetown, a przewodniczy jej prezydent John DeGioia, który jest tajnym rycerzem Malty. Joel Hellman jest dziekanem Szkoły Służby Zagranicznej Edmunda A. Walsha na Uniwersytecie Georgetown, która jest tajną siedzibą Rycerzy Malty w Stanach Zjednoczonych. Hellman na piekło. Scott Santarosa jest jezuitą prowincjalnym w północno-zachodnich Stanach Zjednoczonych, a także niezwykle złym. Jednym z najbardziej złych członków kultu Dziewiątego Koła jezuitów jest obrzydliwy psychopatyczny prześladowca gangów, Andrew Bonneau, który przypomina współczesnego Ignacego Loyolę. Andrew Bonneau zjada niemowlęta, a następnie zjada odchody i to jest najważniejsza inicjacja jezuitów. Kapłani pochodzą zazwyczaj z religijnych linii krwi, które nadal produkują duchowieństwo dla Kościoła. Napoleon Bonaparte pisał o tym, jak jezuici używali go w swoich wspomnieniach. Jezuici i ich agenci byli używani jako spowiednicy dla monarchów. Spowiedź jest sposobem, w jaki Kościół katolicki gromadzi informacje o ludziach wykorzystywanych do szantażu i wojny psychologicznej. Ziemia nie jest płaska i dlatego możesz dostać się do tego samego miejsca, podróżując po linii prostej z dwóch przeciwnych kierunków. Sean O'Keefe był jezuitą wykształconym na Uniwersytecie Loyola w Nowym Orleanie i byłym administratorem NASA. Jezuici są niebezpiecznymi kłamcami i wyszkolonymi iluzjonistami. Jezuici są dwuskładnikami seksualnego kanibalizmu, co jest tym, co sodomia naprawdę oznacza, że ​​ich rodzice reprodukowali seksualny kanibalizm, a nie kochali tworzyć psychotyczne potomstwo. Jezuici są bezwzględnymi diabłami, które muszą zostać wytępione. Jezuicki ksiądz Pierre Teilhard de Chardin rozwinął wiele współczesnych wierzeń New Age w swojej książce Fenomen człowieka.

Znalezione obrazy dla zapytania koscioly jezuitow zdjecia

Wielki książę Henri z Luksemburga to władza na wysokim poziomie w Europie i Iluminatach. Słowo Lux oznacza Iluminację lub jednostkę światła.Wielki książę Henri posiada włoski tytuł księcia Bourbon-Parma za pośrednictwem dziadka księcia Felixa. Włoskie słowo Illumination to Illuminazione. To jest Illumin, Nazi i Syjon jednym słowem. Rodzina Farnese była książętami Parmy i założyli jezuitów pod rządami papieża Pawła III lub Alessandro Farnese jako zakon wojskowy przez byka papieskiego; Regimini Militantis Ecclesiae.

Jezuici i ich pierwszy przełożony generalny Ignacy Loyola byli związani z Alumbrados z Hiszpanii. Alumbrados to hiszpańskie słowo dla iluminatów, które istniały ponad dwieście lat przed bawarskimi iluminatami. Linia Farnese jest przenoszona przez gałąź Burbon-Parma, a jej książęta mają władzę nad jezuitami, odkąd ich przodkowie je stworzyli. Rodzina Farnese mieszkała w pięciobocznej fortecy zwanej Farnese Villa Caprarola, a jezuiccy absolwenci dominują na stanowiskach kierowniczych w amerykańskiej armii i wywiadu z siedzibą w amerykańskim Pentagonie. Wielki Książę Henri jest rycerzem Suwerennego Zakonu Wojskowego Malty i rycerzem Zakonu Papieża Piusa IX. Brat Henriego, książę Guillaume z Luksemburga, kształcił się w jezuickim Georgetown University w DC.

Jezuici są rzymską inteligencją służącą Czarnej Szlachcie.

Jezuici używają swoich uniwersytetów do rekrutacji agentów rzymsko-watykańskich.

http://www.alamy.com/stock-photo-christogram-ihs-facade-of-the-church-of-the-gesu-mother-church-of-136078349.htmlhttps://archive.fo/OdPgl
 

Powyższy link jest obrazem siedziby jezuickiej zwanej kościołem Gesu w Rzymie z wyrytym powyżej logo jezuitów IHS i Farnesivs.

Farnesivs jest przeznaczony dla rodziny Farnese, która oficjalnie założyła Towarzystwo Jezusowe za pośrednictwem papieża Pawła III lub Alessandro Farnese pod bullą papieską; Regimini Militantis Ecclesiae. Królowa Elżbieta Farnese z Hiszpanii poślubiła Filipa Bourbon V z Hiszpanii, a ich pierwszy syn Karol III z Hiszpanii przywrócił linię Farnese przez swojego pierwszego syna Ferdynanda I z dwóch Sycylii pod nową nazwą Bourbon-Two Sicilies, które posiadają tytuły Farnese, takie jak książę Castro dziś wraz z oddziałem Bourbon-Parma. Dzisiaj książę Carlo z Sycylii z Dwóch Burbonów jest głową linii Farnese i najwyższym autorytetem nad Towarzystwem Jezusowym. Kuzynowie księcia Carlo, książę Pedro, książę Kalabrii i książę Carlos z Bourbon-Parma są innymi członkami linii Farnese. Rodzina Farnese mieszkała w pięciobocznej twierdzy zwanej Farnese Villa Caprarola we Włoszech.Jezuiccy absolwenci i profesorowie dominują na stanowiskach kierowniczych w amerykańskiej armii i wywiadu z siedzibą w amerykańskim Pentagonie. Książę Karol, książę Parmy jest głową oddziału Burbon-Parma, a książę Michel z Burbon-Parma jest francuskim członkiem tej rodziny, a on i niektóre z jego dzieci mieszkają na Florydzie. Książę Pedro z Bourbon-Two Sicilies, książę Kalabrii, jest członkiem tej arystokracji na wysokim poziomie.

Książę Carlo z Sycylii Dwóch Burbonów był najwyższym jezuitą papieżem Franciszkiem

John J. DeGioia Prezydent Georgetown

Paul J. Fitzgerald SJ Prezydent San Francisco

Joseph Michael McShane SJ Prezes Fordham

Michael J. Graham SJ Prezydent Xavier

Mark R. Nemec Prezes Fairfield

Michael Eric Engh Prezes Santa Clara

Antoine M. Garibaldi Prezydent Detroit Mercy

Kevin William Wildes SJ Prezes Loyola Nowy Orlean

William P. Leahy SJ Prezes Boston College

Philip L. Boroughs SJ Prezydent Świętego Krzyża

Mark Reed Prezydent Saint Josephs

Robert L. Niehoff SJ Prezes John Carroll

John P. Fitzgibbons SJ Prezes Regis

Thayne McCulloh Prezydent Gonzaga

Stephen Vincent Sundborg SJ Prezydent Seattle

Thomas B. Curran SJ Prezydent Rockhurst

Daniel S. Hendrickson SJ Prezes Creighton

John J. Hurley Prezes Canisius

Timothy Law Snyder Prezes Loyola Marymount

Jo Ann Rooney Prezes Loyola Chicago

Brian F. Linnane SJ Prezes Loyola Maryland

Herbert B. Keller SH Prezydent Scranton

Debra Townsley Prezes Wheeling-Jesuit

Fred Pestello Prezydent Saint Louis

Christopher Puto Prezydent Spring Hill

Michael R. Lovell Prezes Marquette

Thomas D. Stegman, SJ Dean z Boston Theology

Kevin O'Brien SJ Dziekan Santa Clara Theology

 
Znalezione obrazy dla zapytania koscioly jezuitow zdjecia
 

Jezuici przeniknęli do każdego aspektu społeczeństwa, w tym prawa, polityki, edukacji, nauki, wojska, wywiadu i bankowości. Były arcybiskup Nowego Jorku kardynał Francis Spellman był jezuitą wykształconym na Fordham University. Kardynał Spellman był znany z tego, że wspierał wojnę w Wietnamie tak bardzo, że nazwał wojnę „wojną Spelly”. Jezuici założyli Uniwersytet Al-Hikma i Bagdad College w Bagdadzie w Iraku. Rząd Iraku wyrzucił jezuitów, a następnie wchłonął kolegia jezuickie na Uniwersytet w Bagdadzie. Jezuitów wyrzucono z około 80 narodów, ponieważ są infiltratorami, którzy obalają społeczeństwa i kultury. Niektórzy uważają, że wojna USA z Irakiem była częściowo spowodowana wygnaniem jezuitów.Jezuici zostali wygnani z większości Europy i było to znane jako „stłumienie Towarzystwa Jezusowego. „Wysłano ich na Korsykę. Kilka dziesięcioleci później Napoleon Bonaparte urodził się na Korsyce i powstał jako dyktator wojskowy, a szczególnie walczył ze wszystkimi narodami europejskimi, które wypędziły jezuitów. Kiedy Napoleon podbił Europę, Towarzystwo Jezusowe zostało przywrócone przez Kongres Wiedeński w 1814 roku. Po zakończeniu Czarnej Szlachty za pomocą Napoleona ich agenci traktatu z Fontainebleau przenieśli Napoleona na wyspę Elba, aby uniknąć kary i odwetu ze strony innych monarchowie. IHS jest chrześcijańskim monogramem używanym przeważnie przez jezuitów i oznacza W Hoc Signo Vinces lub „W tym znaku podbijesz”. Jezuici używają specjalnego stylu monogramu IHS, który jest również używany na herbie Genewy, Szwajcaria wraz z symbolem wschodzącego słońca i symbolem IHS jest również używana w Królewskim Zakonie Serafinów szwedzkiej rodziny królewskiej. Szwedzki Dom Bernadotte sprzymierzył się z Napoleonem Bonaparte. Szwedzka rodzina królewska to protestanccy luteranie, a jezuici zostali wygnani ze Szwajcarii. Jezuici są infiltratorami, co oznacza, że ​​nie zawsze stanowią oni jezuitów lub katolików. Dom Sycylii i Dom Bourbon-Parma z Bourbon-Two są kontynuacjami rodziny Farnese, która stworzyła jezuitów, a ich święty Konstantyński Zakon Wojskowy Świętego Jerzego nadzoruje Towarzystwo Jezusowe. Jezuici są infiltratorami, co oznacza, że ​​nie zawsze stanowią oni jezuitów lub katolików. Dom Sycylii i Dom Bourbon-Parma z Bourbon-Two są kontynuacjami rodziny Farnese, która stworzyła jezuitów, a ich święty Konstantyński Zakon Wojskowy Świętego Jerzego nadzoruje Towarzystwo Jezusowe. Jezuici są infiltratorami, co oznacza, że ​​nie zawsze stanowią oni jezuitów lub katolików. Dom Sycylii i Dom Bourbon-Parma z Bourbon-Two są kontynuacjami rodziny Farnese, która stworzyła jezuitów, a ich święty Konstantyński Zakon Wojskowy Świętego Jerzego nadzoruje Towarzystwo Jezusowe.

Znalezione obrazy dla zapytania koscioly jezuitow zdjecia
 

Bill Clinton - Georgetown (były prezydent USA)

John Podesta - Georgetown (były szef sztabu)

Donald Trump - Fordham (prezydent USA)

Eric Trump - Georgetown

Ivanka Trump - Georgetown

Steve Bannon - Georgetown (doradca Trumpa)

John F. Kelly - Georgetown (szef sztabu i były sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego)

Król Abduallah II z Jordanii - Georgetown

Król Felipe VI Hiszpanii - Georgetown

Książę koronny Pavlos z Grecji - Georgetown

Książę Guillaume z Luksemburga - Georgetown

Joe Biden - Honorowe stopnie naukowe Uniwersytetu w Scranton i Saint Joseph's University (były wiceprezes USA)

John Kerry - Boston College (były sekretarz stanu)

John Boehner - Xavier University (były przewodniczący Izby)

Denis McDonough - Georgetown (były szef sztabu)

Andrew Cuomo - Fordham (gubernator Nowego Jorku)

Dannel Malloy - Boston College (gubernator stanu Connecticut)

Alexander Haig - Georgetown (były sekretarz stanu i były Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO)

William J. Casey - Fordham (były dyrektor centralnego wywiadu)

Robert Gates - Georgetown (były sekretarz obrony i były dyrektor wywiadu centralnego)

George Tenet - Georgetown (były dyrektor centralnego wywiadu)

Leon Panetta - Santa Clara (były sekretarz obrony i były dyrektor CIA)

James Clapper - profesor w Georgetown (były dyrektor CIA)

Robert B. Murrett - Georgetown (były dyrektor National Geospatial-Intelligence Agency)

Robert Cardillo - Georgetown (dyrektor National Geospatial-Intelligence Agency)

Viet Dihn - Georgetown Professor (autor aktu patriotycznego)

Donald Rumsfeld - Georgetown (były sekretarz obrony)

John Brennan - Fordham (były dyrektor CIA)

Michael Morell -Georgetown (były zastępca dyrektora CIA)

Avril Haines - Georgetown (były zastępca dyrektora CIA)

anet Napolitano - Santa Clara (Sekretarz Bezpieczeństwa Wewnętrznego)
Joseph Dunford - Georgetown (Marine Corp General i obecny przewodniczący Joint Chief's of Staff)
David Petraeus - Georgetown School of Foreign Service (były dowódca dowództwa centralnego USA i były dyrektor CIA)
James L. Jones - Georgetown (były Marine Corp General i były doradca ds. Bezpieczeństwa narodowego)
John R. Allen - Georgetown (były generał US Marine Corp i były dowódca międzynarodowych sił wspierających bezpieczeństwo)
Sean O'Keefe - Loyola of New Orleans (były sekretarz marynarki wojennej i były administrator NASA)
Michael D. Griffin - Loyola of Maryland (były administrator NASA)
John Roberts - profesor w Georgetown (prezes sądu najwyższego)
Clarence Thomas - Święty Krzyż (Sąd Najwyższy)
Antonin Scalia - Georgetown (były sąd najwyższy)
John Farmer Jr. - Georgetown (były prokurator generalny New Jersey i starszy doradca Komisji 9/11)
John Lehman - Święty Józef (bankier i członek komisji 9/11)
Michael Copps - profesor w Loyola New Orleans (były komisarz FCC)
Peter Oppenheimer - Santa Clara (były dyrektor finansowy Apple i dyrektor Goldman Sachs)
Philip Bilden - Georgetown (filantrop Investor and Naval and Cyber ​​Security)
Ernest Moniz - Boston College (były sekretarz ds. Energii)
William Joseph McDonough - Holy Cross / Georgetown (były prezes Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku i bankier)
Edward Gerald Corrigan - Fairfield / Fordham (były prezes Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku i bankier)
Jack Lew - Georgetown (były sekretarz skarbu USA)
William M. Daley - Loyola Chicago (były szef sztabu i były sekretarz handlu)
Edwin Feulner - Regis (Prezes Fundacji Dziedzictwa)
Andrew von Eschenbach - Georgetown / St Joseph's (były komisarz FDA)
 
zrodlo:https://ltvfye.blogspot.com/ miziaforum.com

czwartek, 16 lipca 2020

"Władimir Putin: „Nowy Porządek Świat” Wielbi Szatana"

Prezydent Rosji Władimir Putin miał odwagę jasno stwierdzić 5 lat temu, że ludzie czczący szatana dominują na szczytach władzy globalnej, zwanej Nowym Porządkiem Świata. Prezydent Rosji wielokrotnie  wypowiadał się o tym, na jakich zasadach funkcjonuje Zachód, co mendia głównego ścieku przemilczały i cenzurowały. Nie dał się wciagnąc w wojne na Ukrainie w celu wywołania III wojny światowej po zamachu stanu na Majdanie w Kijowie.  Rosja przyszła z pomoca Syrii w krytycznej sytuacji tego kraju, co zapewniło jej zwycięstwo nad IZIS i ostatecznie uniemożliwiło plan budowy Wielkiego Izraela od Morza Śródziemnego do Eufratu. Także jego unikalna metoda rozgrywania wielopoziomowych szachów politycznych w skali globalnej, w sposób uniemożliwiający rozpętanie III wojny światowej, zaowocowały zorkiestrowaną kampanią Zachodu,

porównującą go do największych zbrodniarzy: Hitlera, Stalina i oskarżających go o cele imperialne. Całą nagonkę na Rosję i Putina można określić jednym słowem HUCPA

Władimir Putin ostrzega Europę przed NWO i stwierdza: ,,Bitwa się ...

 

 (Polacy nie mają w swoim słownictwie odpowiednika tego słowa, a najbliższe znaczeniu tego słowa określenie bezczelność należałoby podnieść do 3 potęgi) co oznacza, że to co robi żydo-Zachód, nachalnie propagandowo przypisuje innym,  mimo że tego robią, dla odwrócenia uwagi od siebie oraz po to aby mieć uzasadnienie do zaatakowania. Więcej wyjaśnień na ten temat można zaleźć w dość kompleksowym artykule  na linku: Kto i dlaczego spowodował II wojnę światową oraz planował podział świata na 16 państw po wojnie ?

Putin: 'Bitcoin Will Destroy the New World Order' – Killuminati ...

Sataniści wielbiący szatana, biorą udział w rytuałach składania ofiar z ludzi, głównie z dzieci, na całym świecie. Sataniści dominują na szczytach każdej władzy: państwowej, artystycznej, finansowej, religijnej, militarnej, naukowej, dziennikarskiej itd. Były szef amerykańskiego FBI Teodor Gunderson oświadczył publicznie na konferencji w San Franscisco w 1999 r., że długo badał sprawy satanizmu  i na tej podstawie szacuje, że w USA jest około 4,5 miliona satanistów, a rocznie znika w tym kraju od 40-60 tysięcy dzieci ( za książką Davida Icke pt. „Największy Sekret”).

W ciągu ostatnich kilku lat, ta porażająca problematyka przedarła się do szerokiej publiczności, począwszy od pedofilii, poprzez niewolnictwo seksualne, handel niewolnikami, w tym małymi dziećmi, handel narkotykami, tortury i kontrolę umysłu, a kończąc na składaniu ofiar z ludzi, głównie z dzieci na rytuałach satanistycznych, w miejscach „mocy” siatki geomantycznej ziemi.

Na końcu zamieszczamy linki do wielu artykułów ten temat. Obecna psychoza PORNOGRAFII STRACHU pod przykrywką fikcyjnej pandemii jest tworzona właśnie przez satanistów z Nowego Porządku Świata (NWO) w celu depopulacji ludzkości do liczebności poniżej 1 miliarda ludzi, za pomocą 5G, broni genetycznej i szczepionek !!!

Redakcja KIP

Władimir Putin: „Nowy Porządek Świat” Wielbi Szatana

Kevin Barrett: „Warto zauważyć, że Rosja i Iran – dwa narody, które najskuteczniej przeciwstawiają się zmianie reżimu NWO – robią to w imię Boga… Odniesienie Putina do satanizmu było wyraźną naganą dla elit Nowego Porządku Świata, które – choć popierają bojowy sekularyzm w społeczeństwach, które starają się podważyć – są ukrytymi satanistami.”

„A więc chcesz wielbić szatana? Oczywiście, ale odsuń na bok Rosję”.
„A więc chcesz czcić szatana? Z całą pewnością, ale wykluczcie Rosję. Zapewniam cię, że będę twoim najgorszym koszmarem. Możesz mnie zacytować.”

A new world order | The World Weekly

Podczas zimnej wojny Stany Zjednoczone i znaczna część Zachodu argumentowały, że Związek Radziecki był „bezbożnym narodem”. [1] W ubiegłym roku Władimir Putin wziął to wahadło, obrócił go w przeciwnym kierunku i nazwał syjonistyczny reżim. Jak to wtedy ujął Patrick Buchanan: „W nowej wojnie przekonań Putin mówi, że Rosja jest po stronie Boga. Zachód to Sodoma i Gomora. ”[2] Putin powiedział:

„Wiele krajów euroatlantyckich odeszło od swoich korzeni, w tym wartości chrześcijańskich. Prowadzone są polityki, które stawiają na tym samym poziomie rodzinę wielodzietną i związek osób tej samej płci, wiarę w Boga i wiarę w Szatana. To jest droga do degradacji. ”[3]

Jeśli uważasz, że Putin po prostu tego nie powiedział, obejrzyj to:

https://www.youtube.com/watch?t=128&v=lGFK-ZJNJco – niestety konto zostało usuniętę

The Washington Times doniósł wtedy:

„W swoim wystąpieniu o naród Putin przedstawił także Rosję jako zagorzałego obrońcę„ tradycyjnych wartości ” przeciwko temu, co przedstawiał jako moralnie zbankrutowany Zachód. Były konserwatysta KGB podkreślił, że konserwatyzm społeczny i religijny to jedyny sposób, aby zapobiec zapadnięciu się świata w „chaotyczną ciemność”.

W ramach obrony „wartości chrześcijańskich” Rosja przyjęła ustawę zakazującą „propagandy homoseksualnej” oraz inną, która czyni  przestępstwem „obrażanie ” religijnej wrażliwości wierzących…

„Chociaż Putin nigdy nie ukrywał swojej głębokiej wiary chrześcijańskiej, jego pierwsza dekada władzy była w dużej mierze wolna od jawnie religijnej retoryki. Nie próbowano narzucać Rosjanom zestawu wartości ani wykładać Zachodowi moralności ”. [4]

Z pewnością Putin ponownie postawił równanie moralne na stole. Kevin Barrett oświadczył, że Putin tutaj próbował „umieścić strach przed Bogiem w Nowym Porządku Świata”.

Barrett przeszedł do mocnego argumentu, że znaczna część syjonistycznego establishmentu na Zachodzie boi się Putina, ponieważ establishment napawa strachem. „Prezydent Rosji Putin opiera się”, powiedział Barrett. „Dlatego zachodnia maszyna propagandowa nazywa go różnymi imionami.”  Barrett dalej argumentował przekonująco:

„Warto zauważyć, że Rosja i Iran – dwa narody, które najskuteczniej przeciwstawiają się zmianie reżimu NWO – robią to w imię Boga… Odniesienie Putina do satanizmu było wyraźną naganą dla elit Nowego Porządku Świata, które – choć popychają bojowy sekularyzm w społeczeństwach, które starają się podważyć – są ukrytymi satanistami.

„Każdy, kto w to wątpi, powinien nazywać się „Lt. Płk Michael Aquino”. Za pośrednictwem wyszukiwarki: Aquino, uznany satanista i oskarżony o masowe wykorzystywanie dzieci, został nagrodzony za swoje zbrodnie przeciwko dzieciom mianowany szefem wojny psychologicznej dla amerykańskiego wojska…

„Oddziały uderzeniowe wojny NWO przeciwko religii i tradycji (oraz Rosji i Iranowi) są neokonserwatystami. Terrorysta Gladio, Michael Ledeen, wyjaśnia:

„Twórcze niszczenie to nasze drugie imię, zarówno w naszym społeczeństwie, jak i za granicą. Codziennie zburzymy stary porządek, od biznesu po naukę, literaturę, sztukę, architekturę i kino po politykę i prawo. Nasi wrogowie zawsze nienawidzili tego wiru energii i kreatywności, który zagraża ich tradycjom (kimkolwiek by nie były) i zawstydzają ich niezdolnością do dotrzymania kroku… Musimy ich zniszczyć, aby kontynuować naszą historyczną misję ”.

„Putin powstrzymuje „twórczą destrukcję” Nowego Porządku Światowego w Syrii i na Ukrainie. Jest częścią rosnącej koalicji przeciwnej NWO – nie tylko tradycjonalistom religijnym, ale także postępowym siłom antyglobalistycznym, w tym inspirowanym Hugo Chavezem antyimperialistom w Ameryce Łacińskiej. ”

Rosyjska TV ujawnia: Putin wypowie wojnę globalnej elicie i ...
Uznanie dla Barretta tutaj. Reżim udowodnił, że Putin miał rację, aresztując Pussy Riot, grupę trockistowską, która ostatecznie uprawiała seks (dosłowna pornografia) w Moskiewskim Muzeum Narodowym. (Rozmawialiśmy o tym w przeszłości.) Jak zawsze neokoni tacy jak Seth Mandel z Commentary bronili swoich braci na pierwszej linii. [6]

Ale kluczową kwestią jest to, że Putin, podobnie jak Emmanuel Kant, a nawet John Adams i inni, rozumie, że naród nie może istnieć bez obiektywnej moralności, a obiektywna moralność nie może istnieć bez Logosu [7], istoty i podtrzymywacza wszechświata moralnego.

W tym sensie, niezależnie od tego, czy to zauważy, czy nie, Putin pośrednio lub pośrednio atakował ideologię neo-darwinowską, która stwierdza, że ​​obiektywna moralność jest iluzją i nie ma podstaw metafizycznych. To tutaj ponownie dowiadujemy się, że metafizyka neodarwinowska jest intelektualnie bezużyteczna i bezwartościowa, ponieważ zaprzecza samej istocie wszechświata moralnego.

Jak zauważyliśmy w przeszłości, poważni darwiniści zgadzają się, że obiektywna moralność jest iluzją.

Jak zauważyliśmy w przeszłości, poważni darwiniści zgadzają się, że obiektywna moralność jest iluzją. Znany filozof biologii Michael Ruse po raz kolejny powiedział, że „nie ma żadnych podstaw do bycia dobrym…. Moralność to flimflam. ”[8] Jednak podobnie jak jego poprzednik intelektualny, Charles Darwin, Ruse zaprzecza sobie w następnym zdaniu, mówiąc:

„Czy to oznacza, że ​​możesz po prostu wyjść i gwałcić i rabować, zachowywać się jak starożytny Rzymianin chwytający kobiety Sabine ? Ani trochę. Powiedziałem, że nie ma podstaw do bycia dobrym. Nie oznacza to, że powinieneś być zły. ”[9]

Putin wysyła list gończy za Sorosem i Rothschildem – Polmedia.pl

No cóż! Jeśli nie ma podstaw do obiektywnej moralności, to dobro i zło są również iluzją. Nie ma czegoś takiego jak gwałt lub złe zachowanie. To, co jest dla ciebie dobre, może nie być dla mnie dobre i nie ma możliwości rozstrzygania konkurencyjnych wyjaśnień. W tego rodzaju świecie potęga ma rację. Ruse tak naprawdę nie ma problemu z tym argumentem. W rzeczywistości mówi dalej, że moralność:

„Jest czymś wykutym w walce o byt i reprodukcję, czymś wymyślonym przez dobór naturalny. Jest to tak samo naturalna adaptacja człowieka, jak nasze uszy, nosy, zęby, penisy lub pochwy. Działa i nie ma żadnego znaczenia ponad to. Gdyby całe przyszłe jedzenie było Pablum, prawdopodobnie lepiej byłoby bez zębów.”

„Moralność to tylko kwestia emocji, takich jak lubienie lodów i seksu oraz nienawiść do bólu zęba i zaznaczanie artykułów studenckich. Ale to i musi być zabawny rodzaj emocji. Musi udawać, że wcale tak nie jest! Gdybyśmy uważali, że moralność to nie tylko lubienie szpinaku, to bardzo szybko by się rozpadło.”

„Wkrótce stwierdzilibyśmy, że mówimy:„ Cóż, moralność jest bardzo dobrą rzeczą z osobistego punktu widzenia. Kiedy jestem głodny lub chory, mogę liczyć na pomoc innych ludzi. Ale tak naprawdę to bzdury, więc kiedy potrzebują pomocy, mogę i powinienem unikać wystawiania się. Nie ma dla mnie nic. Problem polega na tym, że wszyscy zaczęliby to mówić i tak bardzo szybko nie byłoby moralności, społeczeństwo upadłoby i każdy z nas cierpiałby.”

„Zatem moralność musi się wydawać czymś więcej niż emocjami. Musi wydawać się obiektywny, chociaż tak naprawdę jest subiektywny. ”[10]

Ruse, podobnie jak niektórzy teoretycy genetyczni, naprawdę wierzy, że „moralność jest iluzją wprowadzoną przez twoje geny, aby uczynić cię współpracownikiem społecznym…” [11]

Nawiasem mówiąc, jest to logicznie zgodne z przetrwaniem Darwina najsilniejszych. A przetrwanie najlepiej przystosowanych jest logicznie zgodne z syjonizmem. Jeśli teoria ewolucji „wyjaśnia, w jaki sposób wojna przyczyniła się do sprawności w trakcie ewolucji Homo sapiens”, jak utrzymuje uczony Bradley A. Thayer [12], to jak poważny darwinista może powiedzieć, że darwinizm społeczny, a nawet syjonizm, jest naprawdę złą, spójną i logiczna podstawą?

Corruption and Kompromat: Putin's New World Order – Byline Times

Thayer oczywiście walczy silnie o racjonalną obronę tezy, że „Wojna przyczynia się do sprawności” [13] i że „ludzie toczą wojnę w celu zdobycia i obrony zasobów” [14], utrzymując jednocześnie, że darwiniści społeczni mylnie podchodzili do darwinizmu społecznego, jako logiczny wniosek. Mówi, że „społeczni darwiniści wypaczyli argument Karola Darwina” i

„Zniekształcili wyjaśnienia ewolucyjne, ponieważ źle zrozumieli idee Darwina i byli ignorantami lub świadomie postanowili zignorować naturalistyczny błąd. Ci, którzy wykorzystują teorię ewolucji do wyjaśnienia aspektów ludzkiego zachowania, muszą przypomnieć sobie błędy darwinistów społecznych. Takie postępowanie pozwala nie tylko uniknąć powtarzania się błędów, ale także pogłębić naukowe zrozumienie. ”[15]

Ale Thayer przechodzi do następującego argumentu:

„Ostateczna przyczyna działań wojennych jest zakorzeniona w darwinowskiej selekcji naturalnej i sprzyjającej włączeniu … i rozmnażają się. ”[16]

W trakcie książki Thayer powtarza tę tezę:

„Ostateczne wyjaśnienie przyczynowe dla wojny opartej na teorii ewolucji zaczyna się od uznania, że ​​wojna przyczynia się do sprawności w pewnych okolicznościach, ponieważ udana wojna pozwala zwycięzcy zdobyć zasoby.”

„W przypadku biologii ewolucyjnej zasobem jest każda substancja materialna, która może zwiększyć zdolność jednostki do przeżycia lub rozmnażania się. Jako taki może być pożywieniem, schronieniem lub terytorium, szczególnie wysokiej jakości glebą lub dziką żywnością; obfite drewno opałowe; lub terytorium wolne od niebezpiecznych zwierząt, takich jak lwy, owady lub choroby; a także status sojuszników koalicji i członków płci przeciwnej. ”[17]

A potem: „Wojna może być wtedy konieczna do celów ofensywnych, aby splądrować zasoby innych osób. W takich okolicznościach jednostka staje się sprawniejsza, jeśli może skutecznie zaatakować, aby przejąć zasoby innych. ”[18]

Thayer cytuje teoretyka ewolucji Williama Durhama, mówiąc to

„Wojna jest jednym ze sposobów, dzięki którym jednostki mogą poprawić warunki materialne swojego życia, a tym samym zwiększyć ich zdolność do przetrwania i rozmnażania się… Tak więc udana wojna pomogłaby plemieniu w zdobyciu zasobów, a dla zamroczonej gospodarki rolnej ziemia jest niezwykle ważna.” [ 19]

What will keep China and Russia from building a new world order ...

Czy więc Thayer naprawdę sprzeciwia się darwinizmowi społecznemu? Ideologicznie tak. Konsekwentnie i logicznie? Nie. Szczerze go nie winię, bo jego intelektualny dziadek też nie mógł rozwiązać tego problemu i musiał żyć w sprzeczności aż do śmierci. Pod koniec swojego pochodzenia gatunków Darwin oświadczył:

„Tak więc, po wojnie natury, głodzie i śmierci, bezpośrednio wznosi się najbardziej wzniosły przedmiot, jaki jesteśmy w stanie począć, a mianowicie produkcja wyższych zwierząt” [20].

Popraw mnie, jeśli się tu mylę: czyż nie mówi on, że wojna, głód i śmierć to rzeczy, które doprowadzą wyższe zwierzęta do przodu?

Uczeni wszystkich pasków zgadzają się, że to Darwin w najlepszym wydaniu. Jednak kiedy darwiniści społeczni wzięli tę tezę i rozpowszechnili ją w spektrum politycznym, Darwin się nie zgodził! [21]

Jeśli Niewielu Strasznych walczy o przetrwanie, Goje muszą szybko zostać wyeliminowani. Jest to z pewnością zgodne z wielkim planem Darwina. Jeśli ludzie tego nie widzą i starają się uniknąć tej istotnej sprzeczności, możesz być pewien, że nie należy ich traktować poważnie lub nie rozumieją logiki.

Tak więc, gdy ludzie próbują zachować obiektywną moralność, odwołując się do tak zwanej „teorii ewolucji”, a nawet DNA, możesz być pewien, że ci ludzie nie mają kontaktu z literaturą naukową, nie są dobrze przygotowani do zrozumienia lub wyartykułowania swojego stanowiska lub po prostu umyślnie kłamią.

Co więcej, odwoływanie się do wzajemnego altruizmu w celu udowodnienia obiektywnej moralności, głównego protokołu wielkiego planu Darwina [22], jest również ślepym zaułkiem, ponieważ życie Matki Teresy i niezliczone inne przykłady dowodzą, że ta idea nie zadziała. Miałem nadzieję, że współcześni darwiniści poprawią tę teorię działań wojennych, ale jak dotąd praktycznie wszyscy ponieśli porażkę.

Na pewno nie proszę ludzi, aby porzucili swoje cenne przekonania. W rzeczywistości wiele osób wierzy we wróżkę zębów. Ale tak długo, jak ta neodarwinowska ideologia pozostaje intelektualnie głupia i moralnie nie do obrony, mogą mnie z tego wykluczyć.
Aleksander Sołżenicyn

Wracając do Putina, powiedział w 2013 roku:

„Ludzie w wielu krajach europejskich wstydzą się i boją się mówić o swoich przekonaniach religijnych. Święta [religijne] są odbierane lub nazywane czymś innym, wstydliwie ukrywając esencję świąt. ”[23]

America's New World Order Is Officially Dead - Bloomberg

Reżim syjonistyczny oczywiście wysunął fałszywe oskarżenie, że Putin prześladuje homoseksualistów. Ale Putin zaczął w ten sposób rozpowszechniać głupiutki argument reżimu: „Musimy szanować prawa mniejszości do bycia odmiennymi, ale prawa większości nie powinny być kwestionowane” [24].

Tak, Patrick Buchanan: Putin jest jednym z nas. Każdy poważny polityk, który sprzeciwia się Mefistofelesowi, jest jednym z nas. Jak to ujął Friedrich Hansen z Asia Times,

„Nie popełnijcie błędu, Putin nie atakuje homoseksualistów, co wyjaśnił, witając ich na olimpiadzie w Soczi. Wydaje się również słuszne przypominanie zachodnim czytelnikom, że od lat 80. XX wieku Soczi jest centrum Rosji z intensywną subkulturą homoseksualną. Zamiast tego Putin zajmuje się całą gamą postmodernistycznych wcieleń rewolucji „seksu i narkotyków”: upijanie się obiema płciami, aż do wprowadzenia się lekarzy, elitarne nielegalne używanie narkotyków, wskaźnik przestępczości niemożliwy do opanowania, rosnąca liczba rozwodów, seks Hook-Up na terenie kampusu, poza małżeństwem, ojcami i matkami w okresie dojrzewania, aborcją na żądanie, publicznym nudyzmem i ludzką kopulacją w parkach, rozwiązłością homoseksualną z czystym sumieniem, klubami swingersów i ciemniami, bezwzględnym randkowaniem w Internecie i pornografią oraz czym masz. ”[ 25]

Jak reaguje reżim? Znasz wiertarkę. Owen Matthews, pozyteczny idiota, oświadczył w Spectator, że Putin ma „nowy plan dominacji nad światem”! [26] Aby oczernić Putina, Matthews pośrednio powiązał go z Willi Munzenbergiem, rewolucyjnym Żydem, który chciał przejąć świat zachodni do zatracenia za wszelką cenę. Munzenberg tak bardzo pasjonował się swoim rewolucyjnym celem, że napisał:

„Musimy zorganizować intelektualistów i wykorzystać ich, aby cuchnęła Zachodnią Cywilizacją! Tylko wtedy, po tym, jak zepsują wszystkie jego wartości aby uniemożliwiły życie, możemy narzucić dyktaturę proletariatu. ”

A timeline of significant US-Russia episodes in past | World News ...
Kiedy Putin powiedział, że Rosja „będzie bronić tradycyjnych wartości, które stanowiły duchowy i moralny fundament cywilizacji w każdym narodzie przez tysiące lat”, Matthews oświadczył, że Putin „coś w tym jest”. Co to jest? Matthews powiedział nam:

„Nowa misja Putina idzie głębiej niż polityczny oportunizm. Moskwa znów buduje podobnie jak dawna Międzynarodówka Komunistyczna lub Komintern”.

Autor: Jonas E. Alexis
5 sierpnia 2015 r

zrodlo:klubinteligencjipolskiej;miziaforum.com

"BILL GATES: Ukryta historia, którą każdy musi wiedzieć"

ZNAK Bestii
Dostarczone przez
Wielki Brat wszystkich
BILL BRAMY

Miliarder Bill Gates odszedł od tworzenia
tylne drzwi dla wirusów komputerowych… do
tworzenie tylnych drzwi dla wirusów koronowych
Państwo narodu

Wirusy komputerowe
Założyciel i były prezes Microsoft, dyrektor generalny, prezes i główny architekt oprogramowania, Bill Gates, był odpowiedzialny za nadzorowanie tworzenia Windows (i MS-DOS), oryginalnego systemu operacyjnego wypełnionego dziurami w zabezpieczeniach, który celowo pozwalał na wprowadzenie tak wielu wirusów komputerowych aby uzyskać dostęp do każdego komputera na naszej planecie

Oto dlaczego Bill Gates zmienił się z tworzenia systemów operacyjnych
z backdoorami na wirusy komputerowe do szczepionek, które tworzą
ludzkie ciało wrażliwe na koronawirusy!
Ten złożony spisek mający na celu infiltrację każdego komputera z systemem Windows (został nazwany „Windows”, ponieważ Five Eyes otrzymał kilka okien, przez które można było zajrzeć do twojego komputera) jest oczywiście znacznie większy niż Bill Gates. Gates został jedynie wybrany na lidera tego tajnego projektu DARPA, który ostatecznie wymagał, aby każdy komputer był „chroniony” oprogramowaniem antywirusowym. To był ostateczny cel, który należycie zdobył większość użytkowników komputerów PC. Kto wie, co naprawdę mogą zrobić te pakiety cyberbezpieczeństwa po zainstalowaniu?

System Windows wypełniony dziurami w zabezpieczeniach Microsoftu wymagał również ciągłego strumienia aktualizacji, z których każdy służy do robienia rzeczy w oprogramowaniu komputerowym (i sprzęcie), które są praktycznie nieznane użytkownikowi i / lub właścicielowi.

Jak wszyscy wiedzą, te częste i czasochłonne aktualizacje wprowadzają system operacyjny z większą liczbą luk w zabezpieczeniach, a także stwarzają możliwości odzyskania przez firmę Microsoft jakichkolwiek informacji z prywatnego komputera każdego użytkownika.

KLUCZOWY PUNKT: To, że Bill Gates był u steru Microsoftu i wiedział całkiem dobrze o tej celowej inwazji na wszystkie komputery PC poprzez wbudowane backdoory, mówi o jego prawdziwym charakterze i chęci zdradzenia milionów komputerów osobistych. Ten wzorzec wysoce nieprofesjonalnych zachowań objawił się ponownie w jego roli światowego sprzedawcy szczepionek.

Oto dyktowana przez Microsoft formuła DARPA, dzięki której wirusy komputerowe są niekończącym się zagrożeniem, tak jak wirusy ludzkie dzisiaj:

Zainstaluj system operacyjny pełen luk bezpieczeństwa i innych poważnych usterek

• Przeprowadź aktualizacje non-stop z łatkami do łatania dziur i poprawkami w celu naprawienia błędów

• Zaleca się, aby każdy użytkownik komputera nabył oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające w celu ochrony oprogramowania i sprzętu

• Zapewnij niezbędne dane oprogramowania hakerom, a luki w zabezpieczeniach systemu operacyjnego - twórcom złośliwego oprogramowania korzystającego z ciemnej sieci

Na każdym z tych etapów realizacji poprzedniej strategii Problem - Reakcja - Bill Gates był dobrze przygotowany do płynnego przejścia do królestwa ludzkich wirusów i szczepionek. Czytaj dalej, aby zrozumieć, dlaczego.

Fundacja Billa i Melindy Gatesów
Teraz szybko do 2000 roku i założenie Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Po pierwsze, niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że Bill Gates jest całkowicie stworzonym człowiekiem, któremu przyznano swój niezarobiony udział w Microsoft, aby szybko przekształcić go w najbogatszego człowieka na świecie i multimiliardera NA CELU.

Gates był kontrolowany od urodzenia przez różnych opiekunów, zwłaszcza jego ojca Billa Gatesa Seniora, który w wieku 94 lat nadal zasiada w zarządzie Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

Fundacją kontrolują jej trzej powiernicy: Bill i Melinda Gates oraz Warren Buffett. Inni główni oficerowie to współprzewodniczący William H. Gates, senior i dyrektor generalny Mark Suzman. [5] [1]

Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, że kiedy miliarderzy, tacy jak Bill Gates i Warren Buffett, otrzymali ogromne fortuny, zostali związani przez swoich ukrytych mistrzów, aby wykorzystywać te pieniądze w określony i często złowrogi sposób. Innymi słowy, z tego niezwykłego bogactwa absolutnie nie można korzystać; należy raczej do międzynarodowego kartelu bankowego i syndykatu przestępczego. Bankierzy z IBCCS ostatecznie kontrolują losy każdego miliardera na Ziemi - bez żadnych.

Dlatego, podobnie jak praktycznie wszyscy miliarderzy na Ziemi w 2020 r., Gates i Buffett są zwykłymi bagmenami, którzy przeznaczają swoje nieuczciwie zdobyte zyski na różne czarne operacje i czarne projekty, takie jak Program Super Szczepień.

AGENDA DOTYCZĄCA SUPER SZCZEPIEŃ Będąca nałożona na USA przez całą dobę
Jednak Bill Gates jest nie tylko uwielbionym workowcem, ale także czołowym światowym liderem wyjątkowo niebezpiecznej i śmiertelnie niebezpiecznej agendy szczepień. Całe jego życie było starannie skonfigurowane, aby ostatecznie przejść od oszustwa związanego z wirusami komputerowymi do skandalu związanego z ludzkim wirusem.

Wirusy Ludzkie
Jednym z głównych celów Fundacji Billa i Melindy Gatesów jest narzucenie uczniom w całym Trzecim Świecie wysoce toksycznych harmonogramów szczepień dziecięcych.

Kolejnym celem jest zaszczepienie wszystkich dorosłych i dzieci rocznymi szczepionkami przeciw grypie, które nie tylko nie działają, ale w rzeczywistości powodują poważne epidemie szczepów przeciwko grypie.

Jednak głównym celem Bramy Billa i Melindy

Jest coś bardzo złego, gdy programowanie predykcyjne jest dokładne aż do dokładnego roku przewidywanego zdarzenia. To zdarzyło się więcej niż raz w przypadku Billa Gatesa.

Bill Gates Prognozy z 1997 r .: Wygaśnięcie wirusa przez wirusa atakującego płuca
Zanim pojawił się nawet koronawirus o nazwie COVID-19, Gates & Company bardzo ciężko pracowała, aby stworzyć pełnowymiarową pandemię wokół każdego wirusa, który naturalnie wyhodował swoją brzydką głowę lub został specjalistycznie opracowany w wojskowym laboratorium biologicznym.

Podobnie jak Gates z wirusami komputerowymi, gdy najpierw stworzył tylne drzwi, aby mogły zostać przeniknięte, następnie Microsoft podał hakerom klucze do królestwa, aby mogli atakować odpowiednimi wirusami, które wymagałyby zupełnie nowego systemu cyber- bezpieczeństwo.

Podobnie, szczepionki podstępnie tworzą podłoże, które mikroczipy, metale ciężkie, patogenne mikroorganizmy, toksyczne chemikalia, nanoboty i inne szkodliwe składniki można wprowadzić do organizmu ludzkiego bez wiedzy zaszczepionego osobnika.

W świetle różnych przedsiębiorstw, z którymi Bill Gates jest bezpośrednio i pośrednio związany, jasne jest, że on i jego cichi partnerzy biznesowi ustanowili horyzontalny i pionowy monopol, który wykorzystuje „Pandemiczny problem ~ Reakcja paniki ~ Szczepionka” jak urok. Czasami jednak te zagraniczne przedsięwzięcia upadają i płoną, jak to miało miejsce w Indiach. (Dlaczego często biedne dzieci z Indii i Afryki są eksperymentowane z tak wielkimi konsekwencjami?)

Jak Bill Gates NIE JEST W WIĘZIENIU po spowodowaniu epidemii polio, która sparaliżowała 496 000 dzieci w Indiach ?!
Najwyraźniej Big Pharma i B & MGF zostały połączone od pierwszego dnia, podobnie jak szybko obracają się drzwi między Fundacją Billa i Melindy Gates a CDC, NIH, FDA i HHS.

Big Pharma-Medical-Government Complex
Niezbędne jest prawidłowe zrozumienie prawdziwej głębi i rozmiarów tego ludobójczego przedsięwzięcia, trwających ćwiczeń wyludniających i operacji powodujących choroby.

Jako frontman Bill Gates został wybrany na twarz kompleksu Big Pharma-Medical-Government, w którym dotyczy COVID-19. Zgodnie z tym dwuznacznym schematem gniew poszukiwaczy prawdy jest skierowany na niego samego, tak jak to często bywało podczas jego kadencji w Microsoft.

Tak, dr Anthony Fauci, dr Robert Redfield, dr Deborah Birx są również na pierwszej linii tego ogromnego spisku, aby trwale zablokować Ziemię i uwięzić ludzkość, ale zajmują swoje pozycje tymczasowo i wszyscy zostaną zwolnieni lub zrezygnują wcześniej niż później tylko po to, by zastąpić je innymi głupkami z kompleksu Big Pharma-Medical-Government. Patrz: dr Shiva Ayyadurai, doktor MIT miażdży dr Fauci, ujawnia Birxa, Clintonsa, Billa Gatesa i W.H.O. (Wideo)

Każdy z tych trzech współspiskowców Billa Gatesa został wybrany, ponieważ byli zainteresowani zarówno tworzeniem COVID-19, jak i wcześniej zaplanowanym roztworem szczepionki. Fauci, Redfield i Birx zostali wybrani do odgrywania swoich znaczących ról ze względu na ich osobisty wkład w bioinżynierii COVID-19. Jak mogą opuścić rezerwację BPMGC, skoro mają tyle skórki w grze?

Co więcej, dokładna kontrola ich portfeli inwestycyjnych ujawni OGROMNY udział w spółkach związanych z kryzysem koronawirusa, znaczne płatności dokonane na nich indywidualnie lub korporacyjnie za niejasne usługi doradcze i / lub różne formy potajemnej zapłaty członkom rodziny lub firmie współpracownicy.

Wobec braku tych typowych aktów przekupstwa i wymuszeń istnieje również duże prawdopodobieństwo szantażu i przymusu za pośrednictwem przestępstw Pedogate, które zawsze mają miejsce na tym wysokim szczeblu rządowym i korporacyjnym.

OPERACJA COVID-19 = Symulacja AI
Jest jeszcze jeden bardzo dobry powód, dla którego Gates został wcześnie zidentyfikowany, aby przewodzić tej części porządku Nowego Porządku Świata, aby zablokować planetę Ziemię, zniszczyć każdą istotę ludzką i uwięzić ją w kontrolowanej przez AI globalnej macierzy kontroli. Zobacz: Bill Gates nie został wybrany do kierowania symulowanym przez AI pandemią OPERATION COVID-19 i ćwiczeniami na żywo tylko dlatego, że jego ojciec był eugenikiem. (Wideo)

W rzeczywistości wszystko wskazuje bezpośrednio na wysokie prawdopodobieństwo, że Bill Gates został całkowicie przejęty przez AI lub AS. Jako istota kontrolowana przez AI, której ciało i umysł zostały połączone z zaawansowaną formą Autonomicznej Superinteligencji (AS), z pewnością tłumaczy wiele jego zachowań socjopatycznych, które wykraczają daleko poza głębokie zaangażowanie jego ojca w eugenikę [2].

Rodzina Gatesów, Eugenika i COVID-19
Być może właśnie dlatego Mary Maxwell Gates, matka Billa Gatesa, była strategicznie pozycjonowana jako członek komitetu United Way Johna Opla, prezesa International Business Machines Corporation. Jako prezes IBM Opel po raz pierwszy przełamała firmę Microsoft, dzięki czemu jej syn Bill skontaktował się z najnowocześniejszymi badaniami i rozwojem sztucznej inteligencji na świecie.

Jaki jest istotny punkt?

Cały

Nie oznacza to, że OPERATION COVID-19 nie jest zbyt realny, ale bardziej prawdopodobne jest ćwiczenie na żywo, które w sprytny sposób łączy ponurą rzeczywistość z wyszukaną mistyfikacją. Udowodniono już wykorzystanie aktorów kryzysowych na ulicach, a także fikcyjne zestawy OIOM w szpitalach i prowizoryczne oddziały koronawirusa z setkami pustych łóżek. Ponadto media nigdy nie podejmowały tak nadzwyczajnych, przejrzystych i skoordynowanych działań w celu wyolbrzymienia liczby potwierdzonych przypadków i zgonów związanych z COVID-19.

W tym względzie niezadowoleni przywódcy, tacy jak Bill Gates, który zasadniczo kupił swój wpływ i władzę nad Światową Organizacją Zdrowia za pomocą szeregu ogromnych datków, muszą być obserwowani jak jastrząb. Od lutego 2020 r. Fundacja Billa i Melindy Gatesów zobowiązała się do przekazania 250 milionów dolarów na pomoc w koronawirusach, prowadzoną pod patronatem WHO. [3]

Nigdy w historii Ameryki żaden prywatny obywatel nie miał tak dużego wpływu na globalną reakcję na pandemię zmieniającą cywilizację. Gates wykorzystał swoje liczne platformy MSM i internetowe, aby wszędzie budzić lęk wśród narodów, aby uzyskać zgodność z szczepionką COVID-19.

To całkiem spore osiągnięcie nawet dla Gatesa, biorąc pod uwagę fakt, że nie ma dostępnej szczepionki, ani też nie będzie takiej, która naprawdę działa. Wszyscy eksperci potwierdzili, że ten szczep koronawirusa mutuje tak szybko, że szczepionki będą nieskuteczne……… oprócz wywoływania zespołu koronawirusa u osób z osłabionym układem odpornościowym i / lub poważnymi dolegliwościami medycznymi i chorobami podstawowymi.

KLUCZOWY PUNKT: Wiesz, że Bill Gates ma poważne problemy, gdy inny ciężki Demokrata ujawnia swój bardzo złowrogi spisek ze szczepionką kryminalną w czasie rzeczywistym. Zobacz: Robert F. Kennedy Jr. ujawnia plan szczepień dyktatury Billa Gatesa - cytuje „Zakręcony„ kompleks Mesjasza ”Gatesa

ZNAK Bestii
Spójrzmy prawdzie w oczy, w Bill Gates globalna kabała Nowego Porządku Świata znalazła idealnego dostawcę ZNAKU BEAST (MOTB). Całe jego życie i kariera zostały poprowadzone przez siły szatana, aby dać mu zakres doświadczenia, bazę wiedzy, umiejętności i profil publiczny, aby mógł wykonać brudną robotę.

Gates był szczególnie w stanie wykorzystać swoją wiedzę na temat chipów komputerowych do projektowania chipów szczepionkowych wśród wielu innych części i procesów, które były niezbędne do wytworzenia w pełni funkcjonalnego ZNAKU NAJLEPSZEGO.

Gates i jego rozległy zespół programistów, programistów, twórców mikroukładów urządzeń IT i naukowców zajmujących się sztuczną inteligencją współpracowali przez dziesięciolecia, aby zgromadzić jak najwięcej mocy w najmniejszych mikroukładach, jakie kiedykolwiek opracowano. Jako szef Microsoftu miał dostęp do najlepszych i najbystrzejszych w różnych dziedzinach starań potrzebnych do udoskonalenia ZNAKU NAJLEPSZEGO.

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z tego, że ZNAK Bestii jest w rzeczywistości systemem broni binarnej. Ale ma nie tylko dwa elementy - mikroczipy dostarczone przez szczepionkę i smartfon - ma także dwa cele: ludzkie ciało i umysł.

Właśnie dlatego wszechobecny smartfon zastąpił całą przewodową technologię IT praktycznie z dnia na dzień. Telefony stacjonarne, a także stacjonarne komputery stacjonarne i laptopy zostały zastąpione urządzeniami bezprzewodowymi i sieciami Wi-Fi przez większość ludzi na całym świecie.

Ta podstępna inicjatywa została przeprowadzona przez korporację Ameryki z zemstą. Na całym świecie nigdy nie podejmowano tak skoordynowanych wysiłków korporacyjnych, jak stworzenie społeczeństwa smartfonów. Ta bezprzewodowa kultura została celowo założona na miejsce tuż przed tym samym perpsem, który nacisnął przycisk OPERATION COVID-19. Zobacz: COVID-19 Epidemia to koń trojański, który zwiększa nadzór smartfona

Następną rewolucją w zakresie technologii informatycznych jest oczywiście rozmieszczenie wojsk 5G jako niezbędnego prekursora do budowy Internetu przedmiotów. Wdrożenie 5G w połączeniu z IoT z pewnością przeładuje MARK OF THE BEAST. Nie tylko znacznie zwiększy potencjał monitorowania przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu osób „oznaczonych” (tj. Zaszczepionych i smartfonów), zapewni również mechanizm natychmiastowej informacji zwrotnej zarządzany przez zaawansowane platformy AI (lub podmioty AS) w centrum kontroli MOTB .

Oczywiście możliwości, jakie Bill Gates i jego niezliczeni partnerzy w zbrodniach, tacy jak Fauci, Birx, Redfield, a także założyciele i prezesi znanych firm FAANGTM, które dominują w wyłaniającej się tyranicznej technokracji, są w stanie manipulować BEAST SYSTEM, są nieograniczone.

FAANGT = Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Twitter i Microsoft.
Wniosek
Istnieją szczególne powody, dla których Bill Gates nie dba o to, aby szybko rozpowszechniał swoją reputację niepoprawnego i zbrodniczo szalonego psychopaty piekącego się eksterminacją ludzkości.

Być może największym powodem jest to, że William Henry Gates III nie należy już do USA. Jest teraz jednym z nich.

Czy Bill Gates całkowicie połączył swoją świadomość ze stanem techniki
Platforma AI lub wysoce rozwinięty byt AS są znane tylko jego mistrzom NWO. Niemniej jednak jego utrzymujący się poziom skrajnie antyludzkich zachowań wskazuje, że rzeczywiście został całkowicie opanowany przez bardzo mroczne siły.

Dlatego obowiązkiem każdego Amerykanina jest ujawnienie tego niezwykle niebezpiecznego popychacza i pakownika szczepionki MARK OF THE BEAST. Im więcej osób budzi się w szybko objawiającym się SYSTEMIE NAJLEPSZEGO, tym większe są szanse na jego wyłączenie - na dobre!

CAVEAT: Minie jeszcze jedno pokolenie, zanim sen Billa Gatesa stanie się koszmarem w całej Ameryce. Wynika to z faktu, że wyżu demograficznego to jedyne pokolenie, które nie urodziło się ze smartfonem w ręku. W rzeczywistości presja rówieśników, aby dostosować się do społeczeństwa smartfonów, jest teraz tak ogromna, że ​​nawet wielu niepiśmiennych komputerowych wyżu demograficznego poddało się życzeniom swoich dzieci, przyjaciół i współpracowników itp. Nie wróży to dobrze społeczeństwo amerykańskie bezprzewodowe i 5Ged; ani dla hiperszczepionych obywateli USA.

Nie można przecenić faktu, że całe życie Billa Gatesa zostało celowo ukształtowane, aby mógł bezproblemowo przejść od nadzorowania niezrównanego oszustwa komputerowego do oszustwa kataklizmicznym wirusem korony. Śmiertelny postęp na jego słynnej ścieżce kariery głęboko zależał od tej zgubnej rzeczywistości. Zapewnia również ziarno na kolejny wielki mem.

GATESgate:
Od wirusów komputerowych i aktualizacji
do wirusów koronowych i szczepionek
Państwo narodu
23 kwietnia 2020 r

Źródło

1] Bill & Melinda Gates Foundation

[2] Główne postępy w technologii autonomicznej superinteligencji opracowane przez Google

[3] W jaki sposób Światowa Organizacja Zdrowia zbiera pieniądze

Artykul wersji orginalnej:

MARK OF THE BEAST

Brought to you by
everyone’s Big Brother
BILL GATES


Billionaire Bill Gates went from creating
back doors for computer viruses … to
creating back doors for corona viruses


State of the Nation

Computer Viruses

Founder and former Microsoft chairman, chief executive officer, president and chief software architect Bill Gates was responsible for overseeing the creation of Windows (and MS-DOS), the original security hole-filled operating system which purposefully permitted the entry of so many computer viruses to gain entry into every PC on the planet


Here’s why Bill Gates changed from creating operating systems
with backdoors for computer viruses to vaccines that make the
human body vulnerable to coronaviruses!


This complex conspiracy to allow the infiltration of every PC running Windows (it was named “Windows” because the Five Eyes were given several windows through which to peer into your computer) is obviously much larger than Bill Gates.  Gates was merely chosen as the frontman for this covert DARPA project which ultimately necessitated that every PC be ‘protected’ with anti-virus software.  That was the ultimate goal which duly captured the vast majority of PC users.  Who knows what those cyber-security packages are really capable of doing once installed?

Microsoft’s security hole-filled Windows also required a constant stream of updates, each one designed to do things to the computer software (and hardware) that are virtually unknown to the user and/or owner.

For all anyone knows, those frequent and time-consuming updates are setting the operating system up with more vulnerabilities, as well as creating opportunities for Microsoft to retrieve any information whatsoever from everyone’s privately owned personal computer.


KEY POINT: That Bill Gates was at the helm of Microsoft and knew quite well about this intentional invasion of all PCs via built-in backdoors speaks to his true character and willingness to betray millions of personal computer buyers.  This pattern of highly unprofessional behavior has manifested again in his capacity of worldwide vaccine salesman.


So, here was Microsoft’s DARPA-dictated formula that made computer viruses a never-ending threat just like human viruses are today:

 Install an operating system full of security holes and other serious glitches

 Conduct non-stop updates with patches to patch the holes and fixes to fix the glitches

 Recommend that every PC user acquire virus and security software for protection of software and hardware alike

 Provide essential software data to hackers and back-channel OS vulnerabilities to malware makers using the dark web

In each of these steps of executing the preceding Problem~Reaction~Solution strategy was Bill Gates well prepared to smoothly segue over to the realm of human viruses and vaccines.  Read on to understand why.

Bill & Melinda Gates Foundation

Now fast forward to 2000 and the founding of the Bill & Melinda Gates Foundation.

First, it’s critical to understand that Bill Gates is a totally made man who was given his unearned stake in Microsoft in order to quickly transform him into the world’s richest man and multi-billionaire ON PURPOSE.

Gates was controlled since birth by his various handlers, especially his father Bill Gates Sr. who, at 94 years old, still sits on the board of the Bill & Melinda Gates Foundation.

The foundation is controlled by its three trustees: Bill and Melinda Gates, and Warren Buffett. Other principal officers include Co-Chair William H. Gates, Sr. and Chief Executive Officer Mark Suzman.[5]  [1]

It’s of paramount importance to know that once billionaires like Bill Gates and Warren Buffett were given their massive fortunes, they were bound by their hidden masters to use that money in specific, and often malevolent, ways.  In other words, that extraordinary wealth is absolutely not theirs to use; rather, it belongs to the International Banking Cartel and Crime Syndicate.  The banksters at the IBCCS ultimately control the fortunes of every billionaire on Earth—bar none.

Therefore, like virtually all billionaires on planet Earth in 2020, Gates and Buffett are merely bagmen who allocate their ill-gotten gains toward various black operations and black projects such as the Super-Vaccination Agenda.


SUPER-VACCINATION AGENDA Being Foisted On The USA 24/7


However, Bill Gates is not only a glorified bagman, he’s also the world’s premier frontman for the exceedingly dangerous and deadly Super-Vaccination Agenda.  His entire life was painstakingly set up so that he would eventually transition from his computer virus scam to his human virus scandal.

Human Viruses

One the primary goals of the Bill & Melinda Gates Foundation is to impose highly toxic childhood vaccination schedules on schoolchildren throughout the Third World.

Another goal is to vaccinate all adults and children with annual flu vaccines that not only do not work, they actually cause major outbreaks of the flu strains being inoculated for.

However, the main goal of the Bill & Melinda Gates Foundation (B&MGF) in 2020 is to see a mandatory COVID-19 vaccine administered to every living person.  Not only that, such a draconian global vaccine regimen will be enforced with immunity certificates if Gates has anything to say about it.

There’s something very wrong when the predictive programming is accurate down to the exact year of the predicted event. That has happened more than once in the case of Bill Gates.


Bill Gates 1997 Prediction: 2020 Extinction By Lung-Attacking Virus


Before there was even a coronavirus called COVID-19, Gates & Company worked very hard to fabricate a full-blown pandemic around any virus that reared its ugly head naturally or was expertly bioengineered in a military bio-lab.

Just like Gates did with computer viruses as he first created the back doors for them to be penetrated, then Microsoft handed the keys to the kingdom to the hackers so they could attack with the right viruses that would then require a whole new regime of cyber-security.

Similarly, vaccines stealthily create a back boor though which microchips, heavy metals, pathogenic micro-organisms, toxic chemicals, nanobots and other harmful ingredients can be introduced into the human body without the knowledge of the vaccinated individual.

In light of the various enterprises that Bill Gates is directly and indirectly connected to, it’s clear he and his silent business partners have set up a horizontal and vertical monopoly that exploits the “Pandemic Problem~Panic Reaction~Vaccine Solution” like a charm.  However, sometimes those foreign business ventures crash and burn like this one did in India. (Why is it that poor Indian and African children are often experimented on and with such great consequences?)


How is Bill Gates NOT IN PRISON after causing a polio epidemic that paralyzed 496,000 children in India?!


Clearly, Big Pharma and the B&MGF have been joined at the hips from day one, just as there is a swiftly revolving door between the Bill & Melinda Gates Foundation and the CDC, NIH, FDA and HHS.

Big Pharma-Medical-Government Complex

It’s crucial to correctly comprehend the true depth and breadth of this genocidal enterprise, ongoing depopulation exercise and disease-causing operation.

As the frontman, Bill Gates was selected as the face of the Big Pharma-Medical-Government Complex where it concerns COVID-19.  According to this duplicitous scheme, the wrath of truth seekers everywhere is being directed at him alone just like it was often during his tenure at Microsoft.

Yes, Dr. Anthony Fauci, Dr. Robert Redfield, Dr.Deborah Birx are also on the front line of this immense conspiracy to permanently lock down Earth and imprison humanity but they occupy their positions temporarily and will all be fired or resign sooner than later only to be replaced by other stooges from the Big Pharma-Medical-Government Complex. See: Dr. Shiva Ayyadurai, MIT PhD Crushes Dr. Fauci, Exposes Birx, Clintons, Bill Gates & W.H.O. (Video)

Each of those three co-conspirators of Bill Gates have been selected because they have vested interests in both the creation of COVID-19 as well as in the pre-planned vaccine solution.  Fauci, Redfield and Birx were each chosen to play their prominent roles because of their personal contributions to the bioengineering of COVID-19.  How can they possibly leave the BPMGC reservation when they have so much skin in the game?

Moreover, a close auditing of their investment portfolios will reveal either a HUGE stake in companies associated with the coronavirus crisis, substantial payments made to them individually or corporately for vague consulting services, and/or various forms of consideration secretly given to family members or business associates.

In the absence of any of these typical acts of bribery and extortion, there is also the great likelihood of blackmail and coercion via Pedogate transgressions which always take place at this high level of government and corporate leadership.

OPERATION COVID-19 = AI Simulation

There is another very good reason why Gates was identified early on to lead this particular part of the New World Order agenda to lock down planet Earth, chip every human being and incarcerate them within an AI-directed Global Control Matrix. See: Bill Gates wasn’t chosen to lead the AI-simulated OPERATION COVID-19 pandemic and global live exercise just because his father was a eugenicist. (Video)

In fact, everything points directly to the high probability that Bill Gates has been totally taken over by either AI or AS.  As an AI-controlled entity whose body and mind have been merged with an advanced form of Autonomous Superintelligence (AS) certainly explains a lot of his sociopathic behavior that goes way beyond his father’s deep involvement with eugenics.[2]


The Gates Family, Eugenics and COVID-19


Perhaps this is why Mary Maxwell Gates, Bill Gates’ mother, was strategically positioned as a fellow United Way committee member of John Opel, the chairman of International Business Machines Corporation.  As the president of IBM, Opel gave Microsoft its first big break and in the process put her son Bill in touch with the most cutting-edge AI research and development in the world.

What’s the essential point?

The entire planetary civilization may now be witnessing or experiencing a global live exercise coordinated as an AI simulation via OPERATION COVID-19.  If that is the case, it behooves everyone to really understand how that might be the case.  As follows:


Welcome to the COVID-19 AI Simulation! Brought to you by your AI ‘friends’ at DARPA.


That’s not to say that OPERATION COVID-19 is not very real, but more likely a live exercise that cunningly blends grim reality with elaborate hoax.  The use of crisis actors on the streets, as well as fictional ICU sets in hospitals and makeshift coronavirus wards with hundreds of empty beds has already been proven.  Furthermore, there has never been such an extraordinary, transparent and coordinated effort by the mainstream media to exaggerate the number of confirmed cases and deaths related to COVID-19.

In this particular regard, unappointed ringleaders like Bill Gates, who basically bought his influence and power over the World Health Organization with a string of massive donations, must be watched like a hawk.  Just since February of 2020, the Bill & Melinda Gates Foundation has pledged $250 million to coronavirus relief efforts run under the rubric of WHO.[3]

Never in American history has a private citizen wielded so much influence over a global response to a civilization-altering pandemic.  Gates has utilized his many MSM and Internet-based platforms to fearmonger nations everywhere into a pen of COVID-19 vaccine compliance.

Now that’s quite an accomplishment even for Gates in view of the fact that there is no vaccine available, nor will there be one that really works.  All the experts have confirmed that this strain of coronavirus mutates so fast that vaccines will be ineffective … … … except to trigger the Coronavirus syndrome in those folks with weakened immune systems and/or serious medical ailments and underlying conditions.


KEY POINT: You know Bill Gates has some serious problems when a fellow Democrat heavyweight is exposing his highly malevolent criminal vaccine conspiracy in real-time. See: Robert F Kennedy Jr. Exposes Bill Gates’ Vaccine Dictatorship Plan – Cites Gates’ Twisted ‘Messiah Complex’


MARK OF THE BEAST

Let’s face it, in Bill Gates did the New World Order globalist cabal find the perfect purveyor of the MARK OF THE BEAST (MOTB).  His whole life and career path were ushered along by satanic forces to give him the range of experience, knowledge base, skill set and public profile so that he could get the dirty work done.

Gates was especially able to apply his knowledge of computer chips to the design of vaccine chips among many other parts and processes that were necessary to fabricate a fully functional MARK OF THE BEAST.

Gates and his vast team of software developers, computer programmers, IT device chipmakers and AI research scientists have colluded over decades to pack as much power as possible into the smallest microchips ever developed.  As head of Microsoft, he had access to the best and the brightest in the various fields of endeavor needed to perfect the MARK OF THE BEAST.

What very few people yet realize is that the MARK OF THE BEAST is actually a binary weapon system.  But not only does it have two components — vaccine-delivered microchips and handheld smartphone — it also has two targets: the human body and mind.

This is exactly why the now ubiquitous smartphone has replaced all wired IT technology practically overnight.  Landline telephones, as well as wired desktops and laptops, have been replaced with wireless devices and WiFi networks by a majority of people the world over.

This stealthy initiative was carried out by all of Corporate America with a vengeance.  There has never been such a concerted corporate effort conducted worldwide like the creation of the smartphone society.  This wireless culture was quite deliberately shoehorned into place just before the same perps pushed the button on OPERATION COVID-19. See: COVID-19 Outbreak Is The Trojan Horse To Increase Smartphone Surveillance

The next revolution within information technology taking place is, of course, the military deployment of 5G as a necessary precursor to the build-out of the Internet of Things.  The 5G roll-out in conjunction with the IoT will surely super-charge the MARK OF THE BEAST.  Not only will it greatly expand the potential for 24/7 monitoring of those who are “marked” (i.e. vaccinated and smartphoned), it will also provide an instantaneous feedback mechanism administered by advanced AI platforms (or AS entities) at the MOTB control center.

Obviously, the opportunities for Bill Gates and his countless partners-in-crimes like Fauci, Birx, Redfield, as well as the founders and CEOs of the notorious FAANGTM companies that dominate the emerging tyrannical technocracy, to manipulate this BEAST SYSTEM, are endless.

FAANGT = Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Twitter and Microsoft.

Conclusion

There are specific reasons why Bill Gates doesn’t seem to care about his rapidly spreading reputation as an incorrigible and criminally insane psychopath hellbent on the extermination of the human race.

Perhaps the biggest reason is that William Henry Gates III is no longer one of US.  He is now one of them.

Whether Bill Gates has completely merged his consciousness with a state-of-the-art
AI platform or a highly evolved AS entity is only known by his NWO masters.  Nevertheless, his sustained level of extremely anti-human behavior is indicative that he has been completely taken over by some very dark forces indeed.

Therefore, it’s incumbent upon every American to expose this extremely dangerous MARK OF THE BEAST pusher and vaccine pitchman.  The more who wake up to the quickly manifesting BEAST SYSTEM, the better the chances of shutting it down—for good!


CAVEAT: It will take only one more generation to pass away before Bill Gates’ dream becomes an all-American nightmare.  That’s because the Baby Boomers are the only remaining generation who were not born with a smartphone in their hand.  In point of fact, the peer pressure to conform to the smartphone society is now so overwhelming that even many computer-illiterate Baby Boomers have surrendered to the wishes of their children and friends and co-workers, etc.  This does not bode well for the wireless and 5Ged American society; nor for the hyper-vaccinated U.S. citizenry.


It cannot be overstated that Bill Gates’ entire life was deliberately shaped for him to make the seamless transition from overseeing an unparalleled computer virus deceit to a cataclysmic corona virus deception.  The fateful progression of his notorious career path profoundly hinged on that baneful reality.  It also provides grist for another great meme.


GATESgate:
From computer viruses and updates
to corona viruses and vaccines


State of the Nation
April 23, 2020

Source

[1] Bill & Melinda Gates Foundation

[2] Major Advancements in Autonomous Superintelligence Technology Being Made by Google

[3] How the World Health Organization collects its money

 

zrodlo:miziaforum.kop